[akaAT Studio] Bài 7: Xử lý Alert trên website trong akaAT Studio

✅ Alert là gì?
✅ Cách xử lý Alert trong akaAT Studio

📝 BÀI TẬP: Bài tập viết test cases trên akaAT Studio

✅ Alert là gì?

Alert là một hộp thông báo nhỏ xuất hiện trên màn hình để cung cấp cho người dùng một số thông tin hoặc thông báo. Nó thông báo cho người dùng một số thông tin hoặc lỗi cụ thể, yêu cầu quyền để thực hiện các tác vụ nhất định và nó cũng cung cấp các thông báo nhằm cảnh báo.

Một số loại Alert (Javascript Alert):

1) Cảnh báo đơn giản

Alert cảnh báo đơn giản được hiển thị một số thông tin hoặc cảnh báo trên màn hình dạng chỉ có text. Chỉ cần nhấn Ok hoặc Yes để tắt.

Website Demo: https://demoqa.com/alerts
2) Cảnh báo nhắc nhỡ

Alert nhắc nhỡ yêu cầu một số đầu vào từ người dùng trên trình duyệt web. Được hiển thị field input để nhập một vài giá trị vào và sau đó nhấn Ok hoặc Yes hoặc Submit.3) Cảnh báo xác nhận

Alert xác nhận yêu cầu quyền để thực hiện một số loại hoạt động, được hiển thị một số thông tin hoặc cảnh báo trên màn hình. Yêu cầu nhấn nút Ok/Yes/Submit để xác nhận hoặc từ chối với nút Cancel/No.Yeah và Alert chỉ có 3 dạng cơ bản vậy thôi.

Tương ứng với 3 dạng này thì akaAT Studio cung cấp cho chúng ta 3 keyword để xử lý như hình bên dưới.
✅ Cách xử lý Alert trong akaAT Studio

 • Accept Alert: để nhấp vào nút "OK" của alert. (hoặc Yes/Submit)
 • Dismiss Alert: để nhấp vào nút "Cancel" của alert. (hoặc No)
 • Get Alert Text: lấy giá trị text trên alert
 • Set Text On Alert: điền giá trị text vào ô input trên alert
 • Wait For Alert: chờ đợi đến khi có một alert xuất hiện
 • Wait For Alert: chờ đợi đến khi có một alert xuất hiện
 • Verify Alert Present: xác nhận có một alert tồn tại

Sau khi đọc chức năng của từng keyword thì chắc các bạn cũng biết dùng rồi. Còn các tham số thì nó rất đơn giản.
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu