What you'll learn?

  • Kiến thức về kiểm thử với Mobile
  • Học cách kiểm tra các case trên mobile
  • Giả lập mobile để testing
  • Kiểm thử nâng cao các case khó

Requirements

    - Có điện thoại di động
    - Hoặc có máy tính để giả lập

Description

Manual Testing Package for Beginners on RealTime Application | Basics of API | Mobile Testing Basic | Software Testing ...

Lessons list

Total: 0 lectures Total hours: 20 Hours

About the Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu