Bạn sẽ học được gì ?

Yêu cầu

Nội dung khóa học

Mobile Automation from basics to Framework level with real-time examples using Appium ...

Danh sách bài học

Số bài học: 0 lectures Tổng thời lượng: 45 giờ

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu