Selenium Java Tool Anh Tester

Chúng ta có gì ở đây?

Phần mềm khắc phục các lỗi và năng cấp thêm các chức năng.

Cung cấp cách sử dụng dễ dàng, đơn giản hóa các thao tác.

Tốc độ download thư viện, file cực nhanh.


Cá nhân hóa dự án của bạn.

Dự án của bạn! code của bạn thư viện này cũng sẽ là của bạn! các package bạn có thể được thay đổi tên tự động. Thư viện chia nhỏ thành các file cho bạn lựa chọn một vài file hoặc một thư mục hoặc là cả dự án tùy cá nhân mỗi người.

╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║     ___       __  ______         __           ║
║     /  |  ____  / /_ /_ __/ ___  _____ / /_ ___  _____    ║
║    / /| | / __ \ / __ \ / /  / _ \ / ___/ / __/ / _ \ / ___/    ║
║    / ___ | / / / / / / / / / /  / __/ (__ ) / /_ / __/ / /      ║
║   /_/ |_|/_/ /_/ /_/ /_/ /_/   \___/ /____/ \__/ \___/ /_/      ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
Hello! if this is your first time create a package for you: anhtester.com
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║               MENU SELECTION                  ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

Liên tục phát triển.

Tool liên tục được đội ngủ AnhTester trang bị thêm nhiều chức năng, cập nhật vá lỗi liên tục, các phiên bản khác nhau được tự động cập nhật từ phía server khi tool chạy, người dùng không cần cập nhật lại tool.

╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║               MENU SELECTION                  ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ ┌─────────────────────────[  v1.0.0   ]────────────────────────────────┐ ║
║ ├          1. Create a Library here.               ┤ ║
║ ├          2. Download file of Library.              ┤ ║
║ ├          3. Download folder of Library.             ┤ ║
║ ├          4. Create a Project TestNG.              ┤ ║
║ ├          0. Exit.                        ┤ ║
║ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

Tốc độ tải cực nhanh.

Tải dữ liệu về từ server cực nhanh. Các thuật toán được được tối ưu hoàn thiện tăng tốc độ download lên mức cao nhất. Tốc độ tải được tối ưu lưu trữ nguồn dữ liệu lớn với tốc độ nhanh như thư viện đang nằm sẵn trong máy bạn!

║ ├          0. Exit.                        ┤ ║
║ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  What do you choose: 1
[√] Success: File `README.md` download successful!
[√] Success: File `src/pom.xml` download successful!
[√] Success: File `src/test/java/anhtester/com/common/BaseTest.java` download suc
[√] Success: File `src/test/java/anhtester/com/testcases/TestHandle.java` downloa
[√] Success: File `src/main/java/anhtester/com/common/browsers/BrowserFactory.jav
[√] Success: File `src/main/java/anhtester/com/common/helpers/CaptureHelpers.java
[√] Success: File `src/main/java/anhtester/com/common/helpers/DatabaseHelpers.jav
[√] Success: File `src/main/java/anhtester/com/common/helpers/ExcelHelpers.java` 
[√] Success: File `src/main/java/anhtester/com/common/helpers/Helpers.java` downl
[√] Success: File `src/main/java/anhtester/com/common/helpers/TxtFileHelpers.java
[√] Success: File `src/main/java/anhtester/com/common/helpers/UIHelpers.java` dow
[√] Success: File `src/main/java/anhtester/com/common/utilities/LoadConfigFile.ja
[√] Success: File `src/main/java/anhtester/com/common/utilities/RandomData.java` 
Press any to continue!

Kỹ thuật

Tool hiện tại đang được phát triển và hoàng thiện bởi ngôn ngữ C# mạnh mẻ trên nền tản .NET framework 4.5 hỗ trợ hầu hết các máy windows trên thị trường hiện tại.

Tool đóng vai trò là client gửi các request đến server để yêu cầu dữ liệu server dữ liệu, sau khi dữ liệu được trả về phần mềm sẽ dựa trên dữ liệu đó lưu trữ thành các file cần thiết cho thư viện.

Phi lợi nhuận

Đây là sản phẩm vì cộng đồng với mục đích hỗ trợ các bạn có đam mê với Tester dễ dàng tiếp cận với kho tài nguyên dữ liệu của AnhTester. Tất cả các chức năng đều được miễn phí.

Nghiêm cấm các trường hợp sử dụng phần mềm vào mục đích trục lợi, buôn bán hay trao đổi mà chưa có bất kỳ sự đồng ý của đội ngủ AnhTester.

Copyright 2021 - Anh Tester - Automation Testing