Gherkin Format Tool

Anh Tester

Ctrl+Alt+L - Format Feature
Ctrl+Alt-Space - Clear Editor (không khôi phục được nội dung)