Description this lesson

Sử dụng các hàm của IWebDriver trong Selenium: Close, Manage, SwitchTo, Title, Navigate, Quit, Dispose, PageSource, Url, WindowHandles,...

Initialize

Các cách khởi tạo Driver với các loại trình duyệt khác nhau và Import thư viện (using) tương ứng

// Chrome Driver
using OpenQA.Selenium.Chrome;
IWebDriver driver = new ChromeDriver();
// Firefox Webdriver
using OpenQA.Selenium.Firefox;
IWebDriver driver = new FirefoxDriver();
// PhantomJS
using OpenQA.Selenium.PhantomJS;
IWebDriver driver = new PhantomJSDriver();
// IE Driver
using OpenQA.Selenium.IE;
IWebDriver driver = new InternetExplorerDriver();
// Edge Driver
using OpenQA.Selenium.Edge;
IWebDriver driver = new EdgeDriver();Basic Browser Operations

Các thao tác trình duyệt cơ bản
// Chuyển hướng đến 1 trang chỉ định    
driver.Navigate().GoToUrl("https://anhtester.com");

// Lấy tiêu đề của trang
string title = driver.Title;

// Lấy đường dẫn url hiện tại
string url = driver.Url;

// Lấy cái source html của trang hiện tại (dạng chuỗi)
string html = driver.PageSource;​

//Để đóng browser đang run. Nếu có 3 firefox đang được control bằng driver
//thì chỉ có cái firefox đang active được đóng thôi.
driver.Close();

//Để đóng tất cả các instance browser đang được control bằng driver.
driver.Quit();


Advanced Browser Operations

Các thao tác trình duyệt nâng cao
// Điều hướng về lịch sử trang trước đó
driver.Navigate().Back();

// Làm mới trang hiện tại
driver.Navigate().Refresh();

// Điều hướng đến trang tiếp sau
driver.Navigate().Forward();

// Phóng hết cỡ trình duyệt theo full màn hình máy tính
driver.Manage().Window.Maximize();

// Thêm cookie mới với Key và Value chỉ định
Cookie cookie = new OpenQA.Selenium.Cookie("key", "value");
driver.Manage().Cookies.AddCookie(cookie);

// Lấy tất cả cookies của driver hiện tại
var cookies = this.driver.Manage().Cookies.AllCookies;

// Xóa một cookie theo tên
driver.Manage().Cookies.DeleteCookieNamed("CookieName");

// Xóa tất cả các cookies
driver.Manage().Cookies.DeleteAllCookies();

// Chuyển sang khung hiển thị trên trình duyệt được chỉ định các kiểu sau:
driver.SwitchTo().Frame(1); //khung hiển thị đầu
driver.SwitchTo().Frame("frameName"); //khung hiển thị theo tên
IWebElement element = this.driver.FindElement(By.Id("id"));
driver.SwitchTo().Frame(element); //khung hiển thị chứa element có ID chỉ định

// Chuyển sang khung hiển thị trên trình duyệt hiện tại
driver.SwitchTo().DefaultContent();​

// Chuyển tới lớp hiển thị sau cùng (cửa sổ hiện tại)
driver.SwitchTo().Window(driver.WindowHandles.Last());


Advanced Wait Configurations

Các thao tác tùy chỉnh thời gian chờ

// Đặt thời gian chờ tải trang mặc định (đơn vị giây)
driver.Manage().Timeouts().SetPageLoadTimeout(new TimeSpan(10));

// Đặt thời gian chời ngầm định cho tất cả các element (đơn vị Giây)
//Ví dụ thiết lập 30 giây cho tất cả
driver.Manage().Timeouts().ImplicitWait = TimeSpan.FromSeconds(30);


Trên đây là các lệnh cơ bản của IWebDriver hỗ trợ trong Selenium C#.

Tìm hiểu thêm tại: Các lệnh truy vấn trong Selenium WebDriver C#

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Teach the world online

Create an online video course, reach students across the globe, and earn money

Course content