Description this lesson

Cách sử dụng method Assert để verify điều kiện và Thead Sleep để chờ đợi khoản thời gian cụ thể nhanh chóng do NUnit cung cấp

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Teach the world online

Create an online video course, reach students across the globe, and earn money

Course content