Description this lesson

Bài 1 - Excel - Phần 1 - Hàm lấy thời gian Day, Month, Year, Today, Hour, Minute
 


Học các hàm: Day, Month, Year, Today, Hour, Minute
- Dành thời gian ra 1 tiếng để coi học và làm theo
- Thao tác với 2 đề luyện tập 1, 2
 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Teach the world online

Create an online video course, reach students across the globe, and earn money

Course content