Description this lesson

Học cách làm trình chiều PowerPoint gồm: chèn liên hết, chèn đối tượng, chèn hiệu ứng, thiết lập slide master.
 


Học cách làm trình chiều PowerPoint gồm: chèn liên hết, chèn đối tượng, chèn hiệu ứng, thiết lập slide master.
- Dành ra 2 tiếng để học và làm theo video
- Ở nhà làm đề: Hình Powerpoint trong thư mục:


 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Teach the world online

Create an online video course, reach students across the globe, and earn money

Course content