Description this lesson

Bài 2 - Excel - Phần 2 Học các hàm: LEFT, RIGHT, MID, VALUE
 


Học các hàm: LEFT, RIGHT, MID, VALUE
- Làm các câu Số lượng trong đề Rèn luyện 1, 2
- Làm lại các câu điền dấu ? và ngày giờ hiện tại

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Teach the world online

Create an online video course, reach students across the globe, and earn money

Course content