Description this lesson

Học các hàm tra bảng: Vlookup, Hlookup
 


Học các hàm tra bảng: Vlookup, Hlookup
- Dành ra 3 tiếng đồng hồ để thao tác coi video học và làm bài mẫu Rèn luyện 1
- Làm thêm các câu Tên hàng, Tên sản phẩm, Tên máy, Tên xe...và các câu trước đó của phần 1, 2 với 2 đề Demo1, Demo2 trong mục sau:


 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Teach the world online

Create an online video course, reach students across the globe, and earn money

Course content