Description this lesson

Học các hàm điều kiện: IF, AND, OR
 


Học các hàm điều kiện: IF, AND, OR
- Xem kỹ video làm theo trên tài liệu ở nhà
- Làm 4 Đề: Demo1, Demo2 và Đề soạn 1, 2


 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Teach the world online

Create an online video course, reach students across the globe, and earn money

Course content