Description this lesson

Học các thao tác: tạo thư mục, lưu bài, tạo shortcut, tạo PDF, sao chép tệp tên
 


Học các thao tác: tạo thư mục, lưu bài, tạo shortcut, tạo PDF, sao chép tệp tên
- Dành thời gian ra 1 tiếng để coi học và làm theo
- Thao tác với nhiều đề Word, Excel, PowerPoint để thực hành quen tay.
 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Teach the world online

Create an online video course, reach students across the globe, and earn money

Course content