Description this lesson

Học các thao tác: định dạng tab, tạo header, footer, số trang, tạo danh mục menu bulllet and numbering.
 


Học các thao tác: định dạng tab, tạo header, footer, số trang, tạo danh mục menu bulllet and numbering.
- Dành thời gian ra 3 tiếng để coi học và làm theo
- Thao tác với 2 đề trong mục Word đi dạy: Định dạng Tab (2 bài), Chia cột (bài 2)

 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Teach the world online

Create an online video course, reach students across the globe, and earn money

Course content