Description this lesson

Thực hành viết các hàm xử lý sẵn đơn giản để dùng lại

Thực hành viết các hàm xử lý sẵn đơn giản để dùng lại

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Teach the world online

Create an online video course, reach students across the globe, and earn money

Course content