NỘI DUNG BÀI HỌC

Thực hành viết các hàm xử lý sẵn nâng cao để dùng lại
 


ValidateUIHelpers.class

package anhtester.common.helpers;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.JavascriptExecutor;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedCondition;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.testng.Assert;

import java.util.List;

public class ValidateUIHelpers {

  private WebDriver driver;
  private WebDriverWait wait;
  private int timeoutWaitForPageLoaded = 30;

  public ValidateUIHelpers(WebDriver _driver){
    driver = _driver;
    wait = new WebDriverWait(driver,10);
  }

  public void setText(By element, String value){
    wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(element));
    driver.findElement(element).sendKeys(value);
  }

  public void clickElement(By element){
    wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(element));
    driver.findElement(element).click();
  }

  public boolean verifyUrl(String url)
  {
    System.out.println(driver.getCurrentUrl());
    System.out.println(url);

    return driver.getCurrentUrl().contains(url); //True/False
  }

  public boolean verifyElementText(By element, String textValue){
    wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(element));
    return driver.findElement(element).getText().equals(textValue); //True/False
  }

  public boolean verifyElementExist(By element){
    //Tạo list lưu tất cả đối tượng WebElement
    List<WebElement> listElement = driver.findElements(element);

    int total = listElement.size();

    if(total > 0){
      return true;
    }

    return false;
  }

  // Wait

  public void waitForPageLoaded(){
    // wait for jQuery to loaded
    ExpectedCondition<Boolean> jQueryLoad = new ExpectedCondition<Boolean>() {
      @Override
      public Boolean apply(WebDriver driver) {
        try {
          return ((Long) ((JavascriptExecutor) driver).executeScript("return jQuery.active") == 0);
        } catch (Exception e) {
          return true;
        }
      }
    };

    // wait for Javascript to loaded
    ExpectedCondition<Boolean> jsLoad = new ExpectedCondition<Boolean>() {
      @Override
      public Boolean apply(WebDriver driver) {
        return ((JavascriptExecutor) driver).executeScript("return document.readyState")
            .toString().equals("complete");
      }
    };

    try {
      wait = new WebDriverWait(driver, timeoutWaitForPageLoaded);
      wait.until(jQueryLoad);
      wait.until(jsLoad);
    } catch (Throwable error) {
      Assert.fail("Quá thời gian load trang.");
    }

  }

}


[Selenium Java] Bài 23: Viết hàm xử lý chung để dùng lại | Anh Tester


Gọi dùng lại

Ví dụ: SignInPage.class

package anhtester.pages;

import anhtester.common.helpers.ValidateUIHelpers;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.testng.Assert;

public class SignInPage {

  WebDriver driver;
  private ValidateUIHelpers validateUIHelpers;

  public SignInPage(WebDriver driver) {
    this.driver = driver;
    validateUIHelpers = new ValidateUIHelpers(this.driver);
  }

  // Element at Sign In page
  private By emailInput = By.id("email");
  private By passwordInput = By.id("password");
  private By signinBtn = By.xpath("//button[@type='submit']");

  public DashboardPage signIn(String emailValue, String passwordValue) {
    validateUIHelpers.waitForPageLoaded();
    Assert.assertTrue(validateUIHelpers.verifyElementText(signinBtn, "Sign in"), "Không phải trang Sign In");
    validateUIHelpers.setText(emailInput, emailValue);
    validateUIHelpers.setText(passwordInput, passwordValue);
    validateUIHelpers.clickElement(signinBtn);

    return new DashboardPage(this.driver);
  }
}


Video phần 2:

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:


🌱 Zalo
Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 Facebook Group: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học