NỘI DUNG BÀI HỌC

 • Listener trong TestNG là gì?
 • Các loại Listeners trong TestNG
 • ITestListener trong TestNG
 • Làm thế nào để triển khai ITestListener trong TestNG?
 • IReporter Listeners trong TestNG
 • Làm thế nào để triển khai IReporter trong TestNG?
 • ISuite Listeners trong TestNG


TestNG Listeners là gì?

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu khi đọc thuật ngữ "Listeners" là nó phải đang nghe một thứ gì đó =))

TestNG Listeners là đoạn mã đọc hiểu các sự kiện xảy ra trong TestNG. Nếu sự kiện khớp với sự kiện mà chúng ta muốn Listeners hiểu thì nó sẽ thực thi mã code đó cho chúng ta.

Điều này sẽ dẫn đến việc sửa đổi hành vi mặc định của TestNG.

Ví dụ, chúng ta chỉ muốn in lỗi ngoại lệ lên các báo cáo nếu thử nghiệm không thành công. Ở đây, chúng ta có thể áp dụng một TestNG Listeners sẽ theo dõi và hiểu sự kiện "fail of test case" và khi nó xảy ra, nó sẽ ghi lại lỗi đó. Mình sẽ custom tùy ý với các loại trong Listeners của nó hỗ trợ.

Listeners TestNG được áp dụng làm giao diện trong code vì "Listeners" là một "lớp" trong TestNG. TestNG cung cấp cho chúng ta các hàm xử lý trong giao class Listener đó.

Nó được sử dụng trong Selenium bằng cách triển khai giao diện Listeners. Nó cho phép tùy chỉnh các báo cáo hoặc nhật ký trong TestNG. Có nhiều loại trình nghe TestNG có sẵn chúng ta sẽ thảo luận về những điều này trong phần tiếp theo.


Các loại Listeners trong TestNG

 1. ITestListener
 2. IReporter
 3. ISuiteListener
 4. IInvokedMethod
 5. IHookable
 6. IConfigurationListener
 7. IConfigurableListener
 8. IAnnotationTransformer
 9. IExecution
 10. IMethodInterceptor

Chúng ta sẽ học:
 1. ITestListener
 2. IReporter
 3. ISuiteListener


ITestListener trong TestNG

ITestListener có các phương pháp sau:

onStart: Phương thức này gọi khi lớp thử nghiệm được khởi tạo và trước khi thực thi bất kỳ phương thức thử nghiệm nào.
Cú pháp: void onStart (ITestContext context);

onFinish: Phương thức này gọi khi tất cả các phương thức thử nghiệm đã chạy và việc gọi tất cả các phương thức cấu hình của chúng sẽ xảy ra.
Cú pháp: void onFinish (ITestContext context);

onTestStart: Phương thức này gọi mỗi khi một phương thức thử nghiệm được gọi và thực thi.
Cú pháp: void onTestStart (kết quả ITestResult);

onTestSuccess: Phương thức này được gọi mỗi khi một ca kiểm thử vượt qua (thành công).
Cú pháp: void onTestSuccess (kết quả ITestResult);

onTestFailure: Phương thức này gọi mỗi khi một trường hợp thử nghiệm không thành công.
Cú pháp: void onTestFailure (kết quả ITestResult);

onTestSkipped: Phương thức này gọi mỗi khi thử nghiệm bỏ qua.
Cú pháp: void onTestSkipped (kết quả ITestResult);

onTestFailedButWithinSuccessPercentage: Phương thức này gọi khi phương pháp thử nghiệm không thành công toàn bộ nhưng đã vượt qua một phần trăm thành công nhất định, được xác định bởi người dùng.
Cú pháp: void onTestFailedButSuccessPercentage (kết quả ITestResult);


Làm thế nào để triển khai ITestListener trong TestsNG?

Phần này sẽ giải thích từng bước cách sử dụng trình lắng nghe trong TestNG để gọi các chức năng khác nhau. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là Người nghe có thể triển khai theo hai cách trong TestNG:

 • Ở cấp độ Class: Chú thích Listeners  trên mỗi lớp trong testcase.
 • Ở cấp độ Suite: Xác định tên lớp để triển khai trình Listener trong tệp XML TestNG.


Triển khai ITestListener ở cấp độ Class

Để triển khai ITestListener, chúng ta cần tạo một lớp với tất cả các phương thức mà chúng ta muốn ghi đè.
Ví dụ đặt nó là ListenersTest.java

Nhớ là ghi đè thì phải có @Override

import org.testng.ITestContext;
import org.testng.ITestListener;
import org.testng.ITestResult;
public class ListenersTest implements ITestListener {
 @Override		
  public void onFinish(ITestContext arg0) {					
    // TODO Auto-generated method stub				
    		
  }		

  @Override		
  public void onStart(ITestContext arg0) {					
    // TODO Auto-generated method stub				
    		
  }		

  @Override		
  public void onTestFailedButWithinSuccessPercentage(ITestResult arg0) {					
    // TODO Auto-generated method stub				
    		
  }		

  @Override		
  public void onTestFailure(ITestResult arg0) {					
    // TODO Auto-generated method stub				
    		
  }		

  @Override		
  public void onTestSkipped(ITestResult arg0) {					
    // TODO Auto-generated method stub				
    		
  }		

  @Override		
  public void onTestStart(ITestResult arg0) {					
    // TODO Auto-generated method stub				
    		
  }		

  @Override		
  public void onTestSuccess(ITestResult arg0) {					
    // TODO Auto-generated method stub				
    		
  }		
}


Và bây giờ chúng ta muốn custom thằng nào thì sửa trong nội dung hàm của thằng đó thôi.

Ví dụ sửa các hàm bên dưới với dòng lệnh in ra tên testcase chẵn hạn:

package AnhTester.Listeners;

import org.testng.ITestContext;
import org.testng.ITestListener;
import org.testng.ITestResult;

public class TestListener implements ITestListener {

  @Override
  public void onFinish(ITestContext result) {

  }

  @Override
  public void onStart(ITestContext result) {

  }

  @Override
  public void onTestFailedButWithinSuccessPercentage(ITestResult result) {

  }

  @Override
  public void onTestFailure(ITestResult result) {
    System.out.println("Đây là test case bị fail: " + result.getName());

  }

  @Override
  public void onTestSkipped(ITestResult result) {
    System.out.println("Đây là test case bị bỏ qua: " + result.getName());

  }

  @Override
  public void onTestStart(ITestResult result) {

  }

  @Override
  public void onTestSuccess(ITestResult result) {
    System.out.println("Đây là test case chạy thành công: " + result.getName());

  }
}


Tiếp theo tạo class Test case để chạy vào gọi lại Listener

Tạo class tên ListenerTC chẵn hạn


package RunCode;

import AnhTester.Listeners.TestListener;
import io.github.bonigarcia.wdm.WebDriverManager;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.testng.Assert;
import org.testng.Reporter;
import org.testng.annotations.AfterClass;
import org.testng.annotations.BeforeClass;
import org.testng.annotations.Test;
import org.testng.annotations.Listeners;
import org.testng.SkipException;

@Listeners(TestListener.class)
public class ListenerTC {

  private WebDriver driver;

  @BeforeClass
  public void setupDriver() {
    WebDriverManager.chromedriver().setup();
    driver = new ChromeDriver();
  }

  @Test(priority = 1) //Success Test
  public void gotoPage() {
    driver.get("https://anhtester.com");
  }

  @Test(priority = 2) //Failed Test
  public void checkTitle() {
    String expectedTitle = "Anh Tester";
    String originalTitle = driver.getTitle();
    Assert.assertEquals(originalTitle, expectedTitle, "Title of the website do not match");
  }

  @Test(priority = 3) // Skip Test
  public void skipTest() {
    throw new SkipException("Skipping The Test Method ");
  }

  @AfterClass
  public void closeDriver() {
    driver.close();
    driver.quit();
  }
}


Các bạn chú ý chổ @Listeners(TestListener.class) 

@Listeners(tên class Listener mà mình đã setup ở trên/ class Listener nào đó khác)

Nhớ chấm class ở đuôi

Mình để nó ở trên đầu của class Test case

Và bây giờ chạy thử class TC nào

KẾT QUẢ:

 ChromeDriver was started successfully.
thg 8 28, 2021 5:08:02 CH org.openqa.selenium.remote.ProtocolHandshake createSession
INFO: Detected dialect: W3C
Đây là test case chạy thành công: gotoPage
Đây là test case bị fail: checkTitle

java.lang.AssertionError: Title of the website do not match 
Expected :Anh Tester
Actual  :Anh Tester - Automation Testing
<Click to see difference>


	at org.testng.Assert.fail(Assert.java:99)
	at org.testng.Assert.failNotEquals(Assert.java:1037)
	at org.testng.Assert.assertEqualsImpl(Assert.java:140)
	at org.testng.Assert.assertEquals(Assert.java:122)
	at org.testng.Assert.assertEquals(Assert.java:629)
	at RunCode.ListenerTC.checkTitle(ListenerTC.java:35)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:64)
	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
	at org.testng.internal.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:133)
	at org.testng.internal.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:598)
	at org.testng.internal.TestInvoker.invokeTestMethod(TestInvoker.java:173)
	at org.testng.internal.MethodRunner.runInSequence(MethodRunner.java:46)
	at org.testng.internal.TestInvoker$MethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:824)
	at org.testng.internal.TestInvoker.invokeTestMethods(TestInvoker.java:146)
	at org.testng.internal.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:146)
	at org.testng.internal.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:128)
	at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1511)
	at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:794)
	at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:596)
	at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:377)
	at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:371)
	at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:332)
	at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:276)
	at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:53)
	at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:96)
	at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1212)
	at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1134)
	at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1063)
	at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1031)
	at com.intellij.rt.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:66)
	at com.intellij.rt.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:109)

Đây là test case bị bỏ qua: skipTest

Test ignored.

===============================================
Default Suite
Total tests run: 3, Passes: 1, Failures: 1, Skips: 1
===============================================


Process finished with exit code 0

 

Triển khai ITestListener ở cấp độ Suite

Để triển khai ITestListener ở cấp Suite, thì chúng ta xóa chú thích @Listener khỏi class Test case đi và thêm nó vào tệp XML.

<!DOCTYPE suite SYSTEM "https://testng.org/testng-1.0.dtd" >

<suite name="Suite">

  <listeners>
    <listener class-name="AnhTester.Listeners.TestListener"></listener>
  </listeners>

  <test name="Test">
    <classes>
      <class name="RunCode.ListenerTC">
      </class>
    </classes>
  </test>
</suite>


Đấy. Nó chỉ vậy thôi.


Kiểm tra trạng thái Test Case sau khi chạy

Các bạn có cách khác để kiểm tra và bắt được trạng thái của Test case hoặc tên Test case đó sau khi chạy.

Dùng class ITestResult và kết hợp ghi chú @AfterMethod để bắt

@AfterMethod
  public void checkAfterMethod(ITestResult result) {
    //Bắt trạng thái hoặc tên Test case sau khi chạy xong để xử lý gì đó
    if (ITestResult.FAILURE == result.getStatus()) {
      System.out.println(result.getName() + " failed");
    }
    else if(ITestResult.SUCCESS == result.getStatus()){
      System.out.println(result.getName() + " passed");
    }
    else{
      System.out.println(result.getName() + " skipped");
    }
  }

ITestResult chấm status (FAILURE, SUCCESS, SKIP,...) là lấy trạng thái chuẩn của thư viện ITestResult để so sánh với trạng thái  result.getStatus() của từng test case mà mình viết ra sau khi chạy xong để so sánh.

Giá trị của result.getStatus() là con số 1, 2, 3 tương ứng SUCCESS, FAILURE, SKIP

[Selenium Java] Bài: TestNG Listeners | Anh Tester

Chúng ta để nó chung với test case luôn không cần để bên Listener

Này để dùng khi cần check gì đó sau mỗi case chạy như Screenshot chẵn hạn. Kiểu nếu trạng thái fail thì chụp lại.

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:


🌱 Zalo
Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 Facebook Group: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học