NỘI DUNG BÀI HỌC

Thực hành viết code auto với các thao tác cơ bản để thực hiện chức năng Add Client

using NUnit.Framework;
using OpenQA.Selenium;
using SeleniumCSharp.Initialize;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace SeleniumCSharp.Bai10_ThucHanh
{
  class ThucHanh : Init_Program
  {
    [Test]
    public void addClient()
    {
      driver.Navigate().GoToUrl("https://crm.anhtester.com");

      driver.FindElement(By.XPath("//input[@id='email']")).SendKeys("admin02@mailinator.com");
      driver.FindElement(By.XPath("//input[@id='password']")).SendKeys("123456");
      driver.FindElement(By.XPath("//button[@type='submit']")).Click();

      driver.FindElement(By.XPath("//span[text()='Clients']")).Click();

      driver.FindElement(By.XPath("//a[@title='Add client']")).Click();

      Thread.Sleep(1000);

      IWebElement headerDialog = driver.FindElement(By.XPath("//h4[@id='ajaxModalTitle']"));

      Assert.AreEqual("Add client", headerDialog.Text, "Header page of the dialog Add Client is fail.");

      string companyName = "Selenium C# A2";

      driver.FindElement(By.Id("company_name")).SendKeys(companyName);

      // Click vào dropdown Owner
      driver.FindElement(By.Id("s2id_created_by")).Click();
      // Điền giá trị Owner
      Thread.Sleep(1000);
      driver.FindElement(By.XPath("//div[@id='select2-drop']//div[@class='select2-search']//input")).SendKeys("Admin 01");
      // Enter để chọn item đầu tiếnau khi search
      Thread.Sleep(1000);
      driver.FindElement(By.XPath("//div[@id='select2-drop']//div[@class='select2-search']//input")).SendKeys(Keys.Enter);

      driver.FindElement(By.Id("address")).SendKeys("Phuong 6");
      driver.FindElement(By.Id("city")).SendKeys("Cao Lanh");
      driver.FindElement(By.Id("state")).SendKeys("Dong Thap");
      driver.FindElement(By.Id("zip")).SendKeys("81000");
      driver.FindElement(By.Id("country")).SendKeys("Viet Nam");
      driver.FindElement(By.Id("phone")).SendKeys("0939206009");
      driver.FindElement(By.Id("website")).SendKeys("https://anhtester.com");
      driver.FindElement(By.Id("vat_number")).SendKeys("10000");
      driver.FindElement(By.XPath("//li[@class='select2-search-field']//input")).SendKeys("Automation");
      driver.FindElement(By.XPath("//li[@class='select2-search-field']//input")).SendKeys(Keys.Enter);

      //Nhấn button Save
      driver.FindElement(By.XPath("//button[normalize-space()='Save']")).Click();
      Thread.Sleep(2000);
      //Search lại để kiểm tra giá trị sau khi Add client
      driver.FindElement(By.XPath("//a[contains(text(),'Clients')]")).Click();
      driver.FindElement(By.XPath("//input[@type='search']")).SendKeys(companyName);
      Thread.Sleep(1000);
      IWebElement itemClient = driver.FindElement(By.XPath("//table[@id='client-table']//tbody//tr[1]//td[2]/a"));

      Assert.AreEqual(companyName, itemClient.Text);
      
    }

  }
}

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học