NỘI DUNG BÀI HỌC

Thực hành viết code auto với các thao tác cơ bản để thực hiện chức năng Add Client

using NUnit.Framework;
using OpenQA.Selenium;
using SeleniumCSharp.Initialize;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace SeleniumCSharp.Bai10_ThucHanh
{
  class ThucHanh : Init_Program
  {
    [Test]
    public void addClient()
    {
      driver.Navigate().GoToUrl("https://crm.anhtester.com");

      driver.FindElement(By.XPath("//input[@id='email']")).SendKeys("admin02@mailinator.com");
      driver.FindElement(By.XPath("//input[@id='password']")).SendKeys("123456");
      driver.FindElement(By.XPath("//button[@type='submit']")).Click();

      driver.FindElement(By.XPath("//span[text()='Clients']")).Click();

      driver.FindElement(By.XPath("//a[@title='Add client']")).Click();

      Thread.Sleep(1000);

      IWebElement headerDialog = driver.FindElement(By.XPath("//h4[@id='ajaxModalTitle']"));

      Assert.AreEqual("Add client", headerDialog.Text, "Header page of the dialog Add Client is fail.");

      string companyName = "Selenium C# A2";

      driver.FindElement(By.Id("company_name")).SendKeys(companyName);

      // Click vào dropdown Owner
      driver.FindElement(By.Id("s2id_created_by")).Click();
      // Điền giá trị Owner
      Thread.Sleep(1000);
      driver.FindElement(By.XPath("//div[@id='select2-drop']//div[@class='select2-search']//input")).SendKeys("Admin 01");
      // Enter để chọn item đầu tiếnau khi search
      Thread.Sleep(1000);
      driver.FindElement(By.XPath("//div[@id='select2-drop']//div[@class='select2-search']//input")).SendKeys(Keys.Enter);

      driver.FindElement(By.Id("address")).SendKeys("Phuong 6");
      driver.FindElement(By.Id("city")).SendKeys("Cao Lanh");
      driver.FindElement(By.Id("state")).SendKeys("Dong Thap");
      driver.FindElement(By.Id("zip")).SendKeys("81000");
      driver.FindElement(By.Id("country")).SendKeys("Viet Nam");
      driver.FindElement(By.Id("phone")).SendKeys("0939206009");
      driver.FindElement(By.Id("website")).SendKeys("https://anhtester.com");
      driver.FindElement(By.Id("vat_number")).SendKeys("10000");
      driver.FindElement(By.XPath("//li[@class='select2-search-field']//input")).SendKeys("Automation");
      driver.FindElement(By.XPath("//li[@class='select2-search-field']//input")).SendKeys(Keys.Enter);

      //Nhấn button Save
      driver.FindElement(By.XPath("//button[normalize-space()='Save']")).Click();
      Thread.Sleep(2000);
      //Search lại để kiểm tra giá trị sau khi Add client
      driver.FindElement(By.XPath("//a[contains(text(),'Clients')]")).Click();
      driver.FindElement(By.XPath("//input[@type='search']")).SendKeys(companyName);
      Thread.Sleep(1000);
      IWebElement itemClient = driver.FindElement(By.XPath("//table[@id='client-table']//tbody//tr[1]//td[2]/a"));

      Assert.AreEqual(companyName, itemClient.Text);
      
    }

  }
}

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:


🌱 Zalo
Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 Facebook Group: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học