Nội dung bài học

✅ Viết test cases Gherkin
✅ Viết code automation test cho test cases Gherkin (Selenium Java)

Website: https://cms.anhtester.com/login
Email: admin@example.com
Password: 123456


✅ Test cases Gherkin chức năng Login


[Cucumber TestNG] Bài 10: Thực hành viết automation test với test cases Gherkin | Anh Tester

🔆 Gợi ý test cases chức năng Login:

Feature: Login

Scenario: Successful login
 Given user on the login page
  When user enter valid credentials
  And click the login button
  Then user should be redirected to my account dashboard

Scenario: Invalid login
 Given user on the login page
  When user enter invalid credentials
  And click the login button
  Then user should see an error message
  And remain on the login page✅ Test cases Gherkin chức năng Create Brand


[Cucumber TestNG] Bài 10: Thực hành viết automation test với test cases Gherkin | Anh Tester

🔆 Gợi ý test cases chức năng Create Brand:

Feature: Manage Brand

Scenario: Successful brand creation
 Given user on the create Brand page
  When user enter valid brand details
  And click the save brand button
  Then user should see a success message
  And the new brand should display in the list of brands✅ Test cases Gherkin chức năng Create Category


[Cucumber TestNG] Bài 10: Thực hành viết automation test với test cases Gherkin | Anh Tester

✳️ Source: https://github.com/anhtester/CucumberTestNG022023/releases/tag/lesson_9_10_PicoContainer_ThucHanh


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam

🌱 Facebook Fanpage: Anh Tester
🌱 Telegram
Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học