Nội dung bài học

✅ Cách thiết lập mô hình code theo Page Object Model trong Cucumber Framework

Lưu ý:

  • Dùng các class step definitions để thiết kế Test Cases
  • Không có dùng các Annotation như @BeforeMethod từ BaseTest của TestNG thuần
  • Không dùng được Parameters từ TestNG thuần
  • Tạo hàm xử lý bên Page dựa vào các Step Definitions để đặt tên hàm và thiết kế từng hàm cho phù hợp
  • Trong step definitions không dùng các Annotation của TestNG thuần (@BeforeTest, @BeforeClass,...)

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam

🌱 Facebook Fanpage: Anh Tester
🌱 Telegram
Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học