Nội dung bài học

✅ Tài nguyên cài đặt môi trường cho khoá học Cucumber TestNGCài đặt IntelliJ IDEA bản Community Edition

https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows

Cài đặt thư viện theo Maven Project

Tất cả chúng ta cứ update theo phiên bản mới nhất nhé.

Selenium

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java -->
<dependency>
  <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
  <artifactId>selenium-java</artifactId>
  <version>4.9.1</version>
</dependency>

WebDriverManager

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.github.bonigarcia/webdrivermanager -->
<dependency>
  <groupId>io.github.bonigarcia</groupId>
  <artifactId>webdrivermanager</artifactId>
  <version>5.5.3</version>
</dependency>

 

TestNG

Khi copy trên MVN thì bỏ cái dòng <scope>test</scope> ra

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.testng/testng -->
<dependency>
  <groupId>org.testng</groupId>
  <artifactId>testng</artifactId>
  <version>7.4.0</version>
</dependency>

Cucumber Java

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.cucumber/cucumber-java -->
<dependency>
  <groupId>io.cucumber</groupId>
  <artifactId>cucumber-java</artifactId>
  <version>7.12.0</version>
</dependency>

Cucumber TestNG

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.cucumber/cucumber-testng -->
<dependency>
  <groupId>io.cucumber</groupId>
  <artifactId>cucumber-testng</artifactId>
  <version>7.12.0</version>
</dependency>

Cucumber Gherkin

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.cucumber/cucumber-gherkin -->
<dependency>
  <groupId>io.cucumber</groupId>
  <artifactId>cucumber-gherkin</artifactId>
  <version>7.12.0</version>
</dependency>

Gherkin

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.cucumber/gherkin -->
<dependency>
  <groupId>io.cucumber</groupId>
  <artifactId>gherkin</artifactId>
  <version>26.2.0</version>
</dependency>


Trên là các thư viện bắt buộc có. Ngoài ra chúng ta còn add thêm các thư viện bổ trợ khác trong bài An sẽ cập nhật sau nhé.


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam

🌱 Facebook Fanpage: Anh Tester
🌱 Telegram
Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học