Nội dung bài học

Thực hành hoàn thiện các module Configuration trên hệ thống OpReddy: Group, Document Categories, Type Of Change, Product, Manage Document Template.

1. Login OpReddy


[Selenium Java] Bài 16: Thực hành các module Configuration trên hệ thống OpReddy | Anh Tester

2. Open Document Management module


[Selenium Java] Bài 16: Thực hành các module Configuration trên hệ thống OpReddy | Anh Tester

3. Open Group menu

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành các module Configuration trên hệ thống OpReddy | Anh Tester

4. Xử lý các chức năng trong Group

- Add + Add trùng
- Edit + Edit trùng
- Delete
(Mỗi cái phải search check lại)


[Selenium Java] Bài 16: Thực hành các module Configuration trên hệ thống OpReddy | Anh Tester

5. Open Manage Document

Task -> Manage Document

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành các module Configuration trên hệ thống OpReddy | Anh Tester


6. Add Documnet to open dialog

Add button -> Dialog open

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành các module Configuration trên hệ thống OpReddy | Anh Tester


7. Verify Group display on group dropdown


[Selenium Java] Bài 16: Thực hành các module Configuration trên hệ thống OpReddy | Anh Tester

8. Thao tác các chức năng còn lại


[Selenium Java] Bài 16: Thực hành các module Configuration trên hệ thống OpReddy | Anh Tester


[Selenium Java] Bài 16: Thực hành các module Configuration trên hệ thống OpReddy (Part 2)Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:


🌱 Zalo
Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 Facebook Group: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:


🌱 Zalo
Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 Facebook Group: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học