Created by Anh Tester

Desktop Automation Testing on Windows with WinAppDriver and Java

New inDesktop Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Desktop Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn đã biết code Java và sẽ học phần automation với WinAppDriver đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Java và TestNG Framework.

    • Đã biết Code Java phần Basic và OOP
    • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt
  • 20 Lessons
  • 40 hours
3,000,000 VND Đăng ký ngay