Created by Anh Tester

API Testing with Postman

Free inAPI Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học API Testing with Postman này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết kiểm thử API đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với công cụ Postman để thực hiện test API.

  • Không yêu cầu kinh nghiệm
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt
 • 10 Lessons
 • 18 hours

Created by Anh Tester

Khoá học CSharp dành cho Tester

New inProgramming Language

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học lập trình CSharp (C#) này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code và không có nền tảng IT sẽ học từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung khoá học này dùng để viết code testing tự động cho Website, Mobile, Desktop và API sau này.

  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng tốt để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo, Telegram
 • 15 Lessons
 • 20 hours
1,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

Khoá học Java dành cho Tester

New inProgramming Language

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học lập trình Java này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code và không có nền tảng IT sẽ học từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung khoá học này dùng để làm nền tảng giúp Tester có thể viết code Java hỗ trợ Test Automation cho Website, Mobile, Desktop và API sau này ở những nội dung khoá học khác mà An có triển khai chỉ dạy phần Automation bỏ qua phần code Java cho nhanh và tiết kiệm chi phí.

  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng tốt để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo, Telegram
 • 20 Lessons
 • 35 hours
1,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

Desktop Automation Testing on Windows with WinAppDriver and Java

New inDesktop Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Desktop Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn đã biết code Java và sẽ học phần automation với WinAppDriver đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Java và TestNG Framework.

  • Đã biết Code Java phần Basic và OOP
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt
 • 20 Lessons
 • 40 hours
3,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

Cucumber TestNG Basic to Advanced

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Cucumber TestNG này nhằm hướng dẫn nâng cao cho những bạn đã học khoá Selenium Java để viết code theo ngôn ngữ Gherkin đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao.

Khoá học Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced

  • Đã có kiến thức Java basic, Java OOP, Selenium và TestNG
  • Khoá này chúng ta học sau khoá Selenium Java
 • 17 Lessons
 • 30 hours
2,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

Fullstack API Testing with Manual and Automation (HỌC QUA VIDEO)

New inAPI Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Fullstack API Testing with Manual and Automation Basic to Advanced này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới KHÔNG CẦN BIẾT CODE đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao, học từ Manual đến Automation. Sử dụng Postman và thư viện auto REST Assured để chạy automation test API.

  • Không cần có kiến thức về kiểm thử API (dạy từ đầu)
  • Không cần biết Code (chúng ta học Code Java từ đầu)
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt
 • 50 Lessons
 • 80 hours
4,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

Website Testing With Katalon Basic To Advanced

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Website Automation Testing với Katalon Studio này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới biết ít code hoặc KHÔNG CẦN BIẾT CODE đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Tool thao tác nhiều hơn viết code.

  • Biết hoặc không cần biết về Code
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt
 • 25 Lessons
 • 60 hours
3,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with C# Basic to Advanced

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium C# này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code C# đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao.

  • Biết hoặc không biết về C#
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo
 • 25 Lessons
 • 50 hours
3,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced (DÀNH CHO NGƯỜI MỚI)

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium Java này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Khoá học này dùng để kiểm thử tự động trên Website, rất thích hợp dành cho người mới bắt đầu.

  • Biết hoặc Không cần biết về code Java (dạy từ đầu)
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng tốt để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: ZOOM, Zalo, Telegram
   
 • 45 Lessons
 • 90 hours
4,500,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

Mobile Automation Testing with Appium and Java (DẠY CODE JAVA)

New inMobile Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Mobile Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java và sẽ học code từ đầu tới automation với Appium đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Selenium và TestNG Framework.

  • Biết hoặc Không cần biết về code Java
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng tốt để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo, Ultraviewer/Anydesk (remote control)
 • 25 Lessons
 • 60 hours
4,000,000 VND Đăng ký ngay