NỘI DUNG BÀI HỌC

✅ Tập viết test cases với ngôn ngữ Gherkin
✅ Cách trình bày một feature tốt

🔆 Nguyên tắc chung khi trình bày một Gherkin

 

 • BDD/Cucumber không được thiết kế để "hỗ trợ kiểm thử", nó là một công cụ hỗ trợ để phát triển các sản phẩm do đó đầu tiên, hãy xác định đúng sẽ giúp bạn sử dụng đúng.
 • Một kịch bản (Scenario) nên rõ ràng về một hành vi cá nhân (actor) nào đó mà phần mềm sẽ phục vụ.

  Ví dụ: Thay vì viết theo kiểu diễn giải theo từng hành động như sau

  Given I visit "/login"
  When I enter "Bob" in the "user name" field
  And I enter "tester" in the "password" field
  And I press the "login" button
  Then I should see the "welcome" page​

  Thì chỉ cần viết

  When "Bob" logs in​

  Hoặc

  Given user am on the login page
  When user log in
  Then user should see the "welcome" page​

   

 • Các file Feature sẽ có thể được đọc bởi bất bất cứ ai, thậm chí là những người không biết về ứng dụng mà chúng ta đang xây dựng.
 • Mỗi chức năng sẽ nên có một file feature (.feature) riêng biệt. Chức năng gồm nhiều case test tương ứng nhiều Scenario
 • Gherkin nên được viết theo cách khai báo (declaratively), không theo cách bắt buộc (not imperatively).
 • Mỗi file Feature phải chứa tối thiểu 1 Scenario và không quá 10 Scenario
 • Mỗi Scenario không nên có quá 10 Steps. Tránh dài dòng khó hiểu. Kẻo rơi vào chi tiết hoá dạng step của test case thuần
 • Chữ cái đầu tiên của tiêu đề Scenario/Feature nên viết hoa, còn lại viết thường
 • Tất cả các kịch bản (Scenarios) nên được viết theo nghĩa của người thứ ba, KHÔNG viết "I log in.../I visit..." (như đề cập ở ví dụ trên)


🔆 Khai báo kịch bản (Scenario) và tiêu đề của kịch bản

 • Tránh sử dụng các từ như: 'but', 'or', 'like', 'since', 'verify', 'assert', 'should' khi viết nội dung scenario.
 • Tiêu đề của Scenario nên viết ngắn gọn, khái quát về các hành vi được kiểm thử
 • Kịch bản cũng nên được viết ngắn gọn rõ ràng

Ví dụ:

Feature: Google Searching
 As a web surfer, I want to search Google, so that I can learn new things.
 
 Background:
  Given a web browser is on the Google page

 Scenario: Simple Google search for pandas
  When the search phrase "panda" is entered
  Then results for "panda" are shown

 Scenario: Simple Google search for elephants
  When the search phrase "elephant" is entered
  Then results for "elephant" are shown​


🔆 Viết Steps

 • Các steps trong Given nên được viết ở thì quá khứ, ví dụ: Given An admin user **has** been created.
 • Các steps trong When nên được viết ở thì hiện tại, ví dụ: When The admin **deletes** a user account.
 • Các steps trong Then nên được viết ở thì hiện tại, ví dụ: Then The user **is** unable to login.


🔆 Tags

 • Tags nên được viết ở dạng chữ thường
 • Các từ trong một Tags nên được ngăn cách nhau bởi dấu gạch ngang
 • Tags nên ngắn gọn
 • Ví dụ: @example-tag, @regression, @smoke🔆 Ví dụ Gherkin tốt

================================

[Bad]

Feature: Google searching

Scenario: Google search shows results
  Given the user opens a web browser
   And the user navigates to "https://www.google.com/"
  When the user enters "panda" into the search bar
   And the user presses the search button
  Then links related to "panda" are shown on the results page
  When the user clicks on the "Images" link at the top of the results page
  Then images related to "panda" are shown on the results page

[Good]

Feature: Google searching

Scenario: Searching on google returns accurate results
  Given the google search page has been loaded
  When the user performs a search for "panda"
  Then the returned results are accurate


================================


[Bad]

Feature: Subscribers see different articles based on their subscription level 

Scenario: Free subscribers see only the free articles
 Given users with a free subscription can access "FreeArticle1" but not "PaidArticle1" 
 When I type "freeFrieda@example.com" in the email field
 And I type "validPassword123" in the password field
 And I press the "Submit" button
 Then I see "FreeArticle1" on the home page
 And I do not see "PaidArticle1" on the home page

Scenario: Subscriber with a paid subscription can access "FreeArticle1" and "PaidArticle1"
 Given I am on the login page
 When I type "paidPattya@example.com" in the email field
 And I type "validPassword123" in the password field
 And I press the "Submit" button
 Then I see "FreeArticle1" and "PaidArticle1" on the home page 

[Good]

Feature: Subscribers see different articles based on their subscription level
 
Scenario: Free subscribers see only the free articles
 Given Free Frieda has a free subscription
 When Free Frieda logs in with her valid credentials
 Then she sees a Free article

Scenario: Subscriber with a paid subscription can access both free and paid articles
 Given Paid Patty has a basic-level paid subscription
 When Paid Patty logs in with her valid credentials
 Then she sees a Free article and a Paid article

 

 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học