Bạn sẽ học được gì ?

 • Cài đặt và sử dụng Cucumber Framework

 • Sử dụng TestNG Framework để kết hợp config chạy test cases

 • Sử dụng ngôn ngữ Gherkin để viết test case Tiếng Anh

 • Viết được code script dạng Gherkin để thực thi test cases tiếng Anh

 • Xây dựng mô hình code Page Object với Cucumber Framework

 • Thiết kế code trong Step Definitions

 • Chạy test cases song song

 • Xuất report với Cucumber Report

Yêu cầu

  • Đã có kiến thức Java basic, Java OOP, Selenium và TestNG
  • Khoá này chúng ta học sau khoá Selenium Java

Nội dung khóa học

Xin chào các bạn. Khóa học Cucumber TestNG này nhằm hướng dẫn nâng cao cho những bạn đã học khoá Selenium Java để viết code theo ngôn ngữ Gherkin đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao.

Khoá học Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced ...

Danh sách bài học

Số bài học: 20 lectures Tổng thời lượng: 30 hours

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu