NỘI DUNG BÀI HỌC

✅ Kết hợp code Selenium TestNG Framework vào Cucumber Framework

✅ TestNG với Cucumber khi nào nên sử dụng cái nào?

Mặc dù TestNG và Cucumber được sử dụng để kiểm tra các tính năng, nhưng cách kiểm tra các tính năng sẽ khác nhau rất nhiều trong từng trường hợp. Hãy cùng xem TestNG vs Cucumber để hiểu sự khác biệt giữa chúng.

Tiêu chuẩn TestNG Cucumber
Ngôn ngữ lập trình Dựa trên Java Dựa trên Ruby
Hỗ trợ phát triển Hỗ trợ phát triển dựa trên thử nghiệm (TDD) Hỗ trợ Phát triển Định hướng Hành vi (BDD)
Loại thử nghiệm Dùng để kiểm tra ở các mức độ khác nhau với Unit testing và Functional testing. Về cơ bản có thể được sử dụng để kiểm tra các tính năng cấp thấp đến các tính năng cấp cao Được sử dụng để thực hiện kiểm tra chức năng của các tính năng cấp cao với nhiều kịch bản
Trường hợp sử dụng  Tốt để kiểm tra các trường hợp thử nghiệm riêng lẻ, nhưng không dễ đọc đối với những người không có kỹ thuật Thực hiện các bài kiểm tra bằng cùng một ngôn ngữ được sử dụng để thảo luận với nhóm kinh doanh

 

Với sự khác biệt giữa TestNG và Cucumber như trên thì các bạn có thể quyết định khi nào nên sử dụng cái nào: 

  • Khi có nhu cầu kiểm tra một tính năng quan trọng cần được hiểu bởi các bên liên quan trong kinh doanh, Cucumber có thể được sử dụng. 
  • Để kiểm tra logic/thuật toán kinh doanh phức tạp được triển khai về mặt kỹ thuật trong đó hành vi không phải là yếu tố quyết định, có thể sử dụng TestNG.


✅ Source code Selenium Java TestNG tham khảo

https://github.com/anhtester/SeleniumMaven42022Parallel

 

✅ Mang code Selenium Java TestNG thuần vào Project Cucumber

- Properties

- Excel:

+ Thư viện Apache POI + Common IO
+ Class ExcelHelpers
+ Class SystemHelpers

- Log4j2:

+ Thư viện log4j2
+ File config properties log4j2.properties
+ Class LogUtils để gọi hàm ghi log

- BaseTest:

+ Class BaseTest
+ Class DriverManager
+ Class ConstantGlobal

- Keyword:

+ Class WebUI
+ Extent Report, Allure Report, class CaptureHelpers

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học