NỘI DUNG BÀI HỌC

✅ Cách thiết lập mô hình code theo Page Object Model trong Cucumber Framework

Lưu ý:

  • Dùng các class step definitions để thiết kế Test Cases
  • Không có dùng các Annotation như @BeforeMethod từ BaseTest của TestNG thuần
  • Không dùng được Parameters từ TestNG thuần
  • Tạo hàm xử lý bên Page dựa vào các Step Definitions để đặt tên hàm và thiết kế từng hàm cho phù hợp
  • Trong step definitions không dùng các Annotation của TestNG thuần (@BeforeTest, @BeforeClass,...)

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học