NỘI DUNG BÀI HỌC

Thực hành hoàn thiện các module Configuration trên hệ thống OpReddy: Group, Document Categories, Type Of Change, Product, Manage Document Template

1. Login OpReddy


[Selenium Java] Bài 16: Thực hành các module Configuration trên hệ thống OpReddy | Anh Tester

2. Open Document Management module


[Selenium Java] Bài 16: Thực hành các module Configuration trên hệ thống OpReddy | Anh Tester

3. Open Group menu

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành các module Configuration trên hệ thống OpReddy | Anh Tester

4. Xử lý các chức năng trong Group

- Add + Add trùng
- Edit + Edit trùng
- Delete
(Mỗi cái phải search check lại)


[Selenium Java] Bài 16: Thực hành các module Configuration trên hệ thống OpReddy | Anh Tester

5. Open Manage Document

Task -> Manage Document

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành các module Configuration trên hệ thống OpReddy | Anh Tester


6. Add Documnet to open dialog

Add button -> Dialog open

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành các module Configuration trên hệ thống OpReddy | Anh Tester


7. Verify Group display on group dropdown


[Selenium Java] Bài 16: Thực hành các module Configuration trên hệ thống OpReddy | Anh Tester

8. Thao tác các chức năng còn lại


[Selenium Java] Bài 16: Thực hành các module Configuration trên hệ thống OpReddy | Anh Tester

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:


🌱 Zalo
Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 Facebook Group: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học