NỘI DUNG BÀI HỌC

Khởi chạy Browser tùy chọn (multi browser)

BaseSetup.class

public WebDriver setupDriver(String browserType) {
    switch (browserType.trim().toLowerCase()) {
      case "chrome":
        driver = initChromeDriver();
        break;
      case "firefox":
        driver = initFirefoxDriver();
        break;
      case "opera":
        driver = initOperaDriver();
        break;
      case "edge":
        driver = initEdgeDriver();
        break;
      default:
        System.out.println("Browser: " + browserType + " is invalid, Launching Chrome as browser of choice...");
        driver = initChromeDriver();
    }
    return driver;
  }

private WebDriver initChromeDriver() {
    System.out.println("Launching Chrome browser...");
    WebDriverManager.chromedriver().setup();
    driver = new ChromeDriver();
    driver.manage().window().maximize();
    driver.manage().timeouts().pageLoadTimeout(30, TimeUnit.SECONDS);
    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(30, TimeUnit.SECONDS);
    return driver;
  }

  private WebDriver initEdgeDriver() {
    System.out.println("Launching Edge browser...");
    WebDriverManager.edgedriver().setup();
    driver = new EdgeDriver();
    driver.manage().window().maximize();
    driver.manage().timeouts().pageLoadTimeout(30, TimeUnit.SECONDS);
    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(30, TimeUnit.SECONDS);
    return driver;
  }

  private WebDriver initFirefoxDriver() {
    System.out.println("Launching Firefox browser...");
    WebDriverManager.firefoxdriver().setup();
    driver = new FirefoxDriver();
    driver.manage().window().maximize();
    driver.manage().timeouts().pageLoadTimeout(30, TimeUnit.SECONDS);
    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(20, TimeUnit.SECONDS);
    return driver;
  }

  private WebDriver initOperaDriver() {
    System.out.println("Launching Opera browser...");
    WebDriverManager.operadriver().setup();
    driver = new OperaDriver();
    driver.manage().window().maximize();
    driver.manage().timeouts().pageLoadTimeout(30, TimeUnit.SECONDS);
    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(20, TimeUnit.SECONDS);
    return driver;
  }


Gọi lại

driver = new BaseSetup().setupDriver("opera");


Multi Browser Anh Tester

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học