NỘI DUNG BÀI HỌC

Cách đẩy code Automation Test Selenium lên Github với Tortoisegit

Link tải Git SCM: https://git-scm.com/download/win

Link tải Tortoisegit: https://tortoisegit.org/download/

Link Github: https://github.com/

Link Gitlab: https://gitlab.com/users/sign_in?redirect_to_referer=yes

GitHub Desktop: https://desktop.github.com/


An sẽ chỉ các bạn trên Github. Còn Gitlab tương tự sau này An chỉ sau nhé.

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học