[akaAT Studio] Bài 14: Thay đổi bộ data test với Profiles trên akaAT Studio

✅ Profile là gì?
✅ Khi nào cần sử dụng Profile?
✅ Thay đổi Profiles trên akaAT Studio

✅ Profile là gì?

Profile là một chức năng cho phép người dùng có thể chạy các test case hoặc test suite với hồ sơ tùy chỉnh là những thông số riêng với sự cấp phép của công cụ hoặc một framework nào đó xây dựng.

Cụ thể trong akaAT Studio khi kiểm thử trên website thì Profile được thể hiện với các tính năng biến Global và loại Browser cùng với đó là các thông số setting cho browser mà mình chọn.

Ví dụ:
- Test case 1 chọn Profile1 chạy với bộ biến Global1 và chạy trên Chrome
- Test case 2 chọn Profile2 chạy với bộ biến Global2 và chạy trên Edge

Thì rõ ràng là chúng ta được phép chạy 2 test case với 2 browser khác nhau rồi đúng không, chưa kể là 2 bộ biến các giá trị cũng khác nhau. Mà trước đây mình chưa thấy bao giờ. Hôm nay học bài này về Profile chúng ta mới làm được 😁

✅ Khi nào cần sử dụng Profile?

Khi chúng ta cần chạy các bộ test cases hoặc test suites trên nhiều môi trường khác nhau, và khi đó chúng ta muốn giữ lại cấu trúc source như các tên biến cũ chỉ thay đổi giá trị trong nó. Để đáp ứng trên từng môi trường sẽ có bộ data khác nhau.


✅ Thay đổi Profiles trên akaAT Studio

Để thực thi với nhiều Profile khác nhau trên akaAT Studio chúng ta cần làm theo các bước sau:

- Bước 1: tạo các bộ biến Global với những giá trị khác nhau cho từng bộ
- Bước 2: tạo các Profile và chọn bộ Global đã tạo để thực thi với từng giá trị đó
- Bước 3: tạo Suite với loại là E2E (không phải loại Web như trước nhé)
- Bước 4: từng Test case trong Suite chúng ta sẽ chọn cho chúng một Profile tương ứng


🔆 Bước 1: tạo các bộ biến Global với những giá trị khác nhau cho từng bộ

Vào màn hình chính của một test case bất kỳ chọn option global "default" sau đó add thêm các bộ global khác và biến khác với giá trị khác nhau.

Chổ này chúng ta nhập Tên bộ global (Add profile) xong nhấn Add button.

[akaAT Studio] Bài 14: Thay đổi bộ data test với Profiles trên akaAT Studio | Anh Tester

Thêm các giá trị cho từng bộ Global sau khi add

[akaAT Studio] Bài 14: Thay đổi bộ data test với Profiles trên akaAT Studio | Anh Tester

Bản chất các biến trong global sẽ đều giống nhau về tên và số lượng biến. Chỉ khác nhau giá trị.

Nên chính vì thế khi chúng ta chọn bộ Global nào thì Profile sẽ dùng giá trị của bộ đó.

Và đặc biệt lưu ý là chúng ta phải sử dụng biến Global ấy trong các step của test case thì nới có tác dụng nhé.

[akaAT Studio] Bài 14: Thay đổi bộ data test với Profiles trên akaAT Studio | Anh Tester

🔆 Bước 2: Tạo các Profile và chọn bộ Global tương ứng

Vào mục Project Setting trong chính project đang mở. Sau đó chọn Run Profile và thêm một profile mới với các thông số yêu cầu.

- Capability: là chọn loại browser để chạy (chrome, edge, firefox, safari,...)
- Global Variable Profile: chọn bộ Global tạo bên trên bước 1
- Color: để phân biệt màu sắc của từng Profile cho tiện trên UI tool
- Selenium URL: mặc định tool chọn Selenium đã cài sẵn. Nếu không thích bạn điền link trỏ tới Selenium vào đây
- External Matching Cabability: để điền các thông số mở rộng config cho Browser trên đã chọn. VD: headless, disable notifications,...

[akaAT Studio] Bài 14: Thay đổi bộ data test với Profiles trên akaAT Studio | Anh Tester


🔆 Bước 3: tạo Suite với loại là E2E

Chổ này lưu ý là khi các bạn tạo Suite nhớ chọn loại E2E nó mới cho phép chọn Profile nhé.

[akaAT Studio] Bài 14: Thay đổi bộ data test với Profiles trên akaAT Studio | Anh Tester


🔆 Bước 4: chọn Profile cho từng tets case trong suite

[akaAT Studio] Bài 14: Thay đổi bộ data test với Profiles trên akaAT Studio | Anh Tester
[akaAT Studio] Bài 14: Thay đổi bộ data test với Profiles trên akaAT Studio | Anh Tester

Các bạn chọn tên Profile tương ứng xong nhấn Finish button là được.

Lưu ý: khi chọn Test case thì lúc đó các bạn có thể chọn bộ Test Data như buổi hôm trước học. Và nội dung Profile không ảnh hưởng gì đến Test Data khi chọn test case nhé.

[akaAT Studio] Bài 14: Thay đổi bộ data test với Profiles trên akaAT Studio | Anh Tester

Yeah ok vậy là xong rồi. Chúc các bạn làm suôn sẻ nhé !!

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu