[akaAT Studio] Bài 10: Thực hành chạy auto test trên website demo

✅ Giới thiệu hệ thống website demo POS
✅ Auto test chức năng Login
✅ Auto test chức năng Add Customer
✅ Auto test chức năng Check Customer

✅ Giới thiệu hệ thống website demo POS

URL: https://saleserpnew.bdtask.com/saleserp_v9.8_demo/login

Email: admin@gmail.com

Password: 123456


✅ Auto test chức năng Login
✅ Auto test chức năng Add Customer
✅ Auto test chức năng Check Customer

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu