[akaAT Studio] Bài 8: Xử lý Popup Window và Tab trên website trong akaAT Studio

✅ Popup Window và Tab là gì? 
✅ Cách xử lý Popup Window và Tab trong akaAT Studio

🔆 Update akaAT Studio version 3.7.21

📝 BÀI TẬPBài tập viết test cases trên akaAT Studio

✅ Popup Window là gì?

Popup Window là cửa sổ window khác được hiển thị nhưng không nằm chung lớp với cửa sổ window hiện tại. (cửa sổ window tương ứng cửa sổ browser trong trường hợp này)

[akaAT Studio] Bài 8: Xử lý Popup Window và Tab trên website trong akaAT Studio | Anh Tester
[akaAT Studio] Bài 8: Xử lý Popup Window và Tab trên website trong akaAT Studio | Anh Tester
[akaAT Studio] Bài 8: Xử lý Popup Window và Tab trên website trong akaAT Studio | Anh Tester


✅ Tab là gì?

Tab là cửa sổ khác được hiển thị nằm chung lớp với cửa sổ window hoặc browser hiện tại. (cửa sổ window tương ứng cửa sổ browser trong trường hợp này)

[akaAT Studio] Bài 8: Xử lý Popup Window và Tab trên website trong akaAT Studio | Anh Tester

Website Demo: https://demoqa.com/browser-windows


✅ Cách xử lý Popup Window và Tab trong akaAT Studio

Trong akaAT Studio hỗ trợ cho chúng ta khoảng 13 keyword để xử lý Popup WindowTab chung. Vì bản chất Popup Window và Tab đều là cửa sổ và cụ thể là cửa sổ browser. Nên chính vì thế các hàm xử lý là chung cho cả 2 trường hợp.

[akaAT Studio] Bài 8: Xử lý Popup Window và Tab trên website trong akaAT Studio | Anh Tester
[akaAT Studio] Bài 8: Xử lý Popup Window và Tab trên website trong akaAT Studio | Anh Tester


🔆 Các keyword xử lý Popup Window và Tab trong akaAT Studio

 • Open New Window: keyword này dùng để mở một cửa sổ window mới dạng Popup trên browser hiện tại
 • Open New Tab: keyword này dùng để mở một cửa sổ window mới dạng Tab trên browser hiện tại
 • Switch By Window Id: keyword này dùng để chuyển hướng driver hiện tại đến một cửa sổ window mới trên browser theo ID định danh của cửa sổ window. (ID nó tự sinh sau mỗi lần tạo mới. Chúng ta có thể dùng keyword Get Window Count và Get Current Window Id)
 • Switch By Window Title: chuyển hướng driver hiện tại đến một cửa sổ window mới trên browser theo Title của cửa sổ window.
 • Switch By Window URL: chuyển hướng driver hiện tại đến một cửa sổ window mới trên browser theo URL của cửa sổ window.
 • Get Window Count: lấy số lượng các cửa sổ Popup Window hoặc Tab đang được mở
Yeah còn lại các keyword CloseGet thì nó tương tự với ý nghĩa của nó là đóng cửa sổ và láy giá trị trên cửa sổ thông qua các tiêu chí đúng với tên của nó.

Chúng ta sẽ thao tác với Website Demo: https://demoqa.com/browser-windows

[akaAT Studio] Bài 8: Xử lý Popup Window và Tab trên website trong akaAT Studio | Anh Tester
[akaAT Studio] Bài 8: Xử lý Popup Window và Tab trên website trong akaAT Studio | Anh Tester
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu