TEST CASES FOR CHANGE PASSWORD

Anh Tester chia sẻ đến bạn test cases cho việc Thay đổi Mật khẩu (Change Password)

✅ Các trường hợp kiểm tra giao diện người dùng để thay đổi mật khẩu

 

STT

Các trường hợp thử nghiệm

Dữ liệu thử nghiệm

1

Xác minh rằng khi người dùng nhấp vào liên kết thay đổi mật khẩu, Người dùng sẽ điều hướng đến trang Thay đổi mật khẩu.

 

2

Xác minh rằng trường Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu có hiển thị trên màn hình hay không

Mật khẩu hiện tại:
Mật khẩu mới:
Xác nhận mật khẩu:

3

Xác minh rằng giao diện người dùng của trường Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu phải theo thông số kỹ thuật hay không

 

4

Xác minh rằng trường Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu phải là trường bắt buộc có dấu “*” màu đỏ.

 

5

Kiểm tra xem văn bản nhãn có được hiển thị đúng hay không

 

6

Kiểm tra xem trình giữ chỗ có được hiển thị đúng hay không

 

7

Kiểm tra xem căn chỉnh của trường văn bản có được hiển thị đúng hay không

 

8

Kiểm tra xem chức năng phím tab có hoạt động bình thường hay không

 

 

✅ Các trường hợp kiểm tra chức năng để thay đổi mật khẩu

 

 

 

Lưu ý: Nếu Mật khẩu hiện tại của người dùng = Test@123

STT

Các trường hợp thử nghiệm

Dữ liệu thử nghiệm

1

Xác minh rằng các trường Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu có thể nhấp được hay không.

 

2

Xác minh rằng các thông báo lỗi xác thực có được hiển thị đúng cách hay không

 

3

Xác minh độ mạnh của mật khẩu cho trường Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu.

 

4

Xác minh rằng văn bản trợ giúp (placeholder) được hiển thị cho trường Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu.

 

5

Xác minh rằng thông báo cảnh báo sẽ được hiển thị khi người dùng nhập Mật khẩu hiện tại không hợp lệ.

 

6

Xác minh rằng người dùng có thể thực hiện chức năng thay đổi mật khẩu thành công và đi đến một thông báo hoặc đường dẫn sau đó rõ ràng đúng quy trình hệ thống

Mật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới: Testing@123
Xác nhận mật khẩu: Testing@123

7

Xác minh rằng trường Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu có độ dài tối đa

Mật khẩu hiện tại: Test@1234567 (Max = 12)
Mật khẩu mới: ABCD@1234567
Xác nhận mật khẩu: ABCD@1234567

8

Xác minh rằng trường Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu có độ dài tối thiểu

Mật khẩu hiện tại: Test@123 (Tối thiểu = 8)
Mật khẩu mới: ABCD@123
Xác nhận mật khẩu: ABCD@123

9

Xác minh rằng chỉ các ký tự alpha không được phép trong trường Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu.

Mật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới: dữ liệu kiểm
tra Xác nhận mật khẩu: dữ liệu kiểm tra

10

Xác minh rằng chỉ các ký tự số không được phép trong trường Mật khẩu và Xác nhận Mật khẩu.

Mật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới: 12345678
Xác nhận mật khẩu: 12345678

11

Xác minh rằng chỉ các ký tự đặc biệt không được phép trong trường Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu.

Mật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới: !@admin
Xác nhận mật khẩu: !@#$%^&*

12

Xác minh rằng các ký tự chữ và số không được phép trong trường Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu.

Mật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới: abcd1234
Xác nhận mật khẩu: abcd1234

13

Xác minh rằng không được phép sử dụng các ký tự đặc biệt alpha trong trường Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu.

Mật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới: abcd#$%&
Xác nhận mật khẩu: abcd#$%&

14

Xác minh rằng không được phép sử dụng các ký tự số đặc biệt trong trường Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu.

Mật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới:1234#$%&
Xác nhận mật khẩu: 1234#$%&

15

Xác minh rằng mật khẩu không khớp sẽ không được phép trong trường Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu.

Mật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới: Xyz@1234
Xác nhận mật khẩu: Abc@1234

16

Xác minh rằng chức năng thay đổi mật khẩu bằng mật khẩu hiện tại không hợp lệ.

Mật khẩu hiện tại: Demo@123 (Không hợp lệ)
Mật khẩu mới: ABCD@123
Xác nhận mật khẩu: ABCD@123

17

Xác minh rằng chức năng thay đổi mật khẩu với trường Mật khẩu mới và Mật khẩu hiện tại trống

Mật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới:
Xác nhận mật khẩu:

18

Xác minh rằng văn bản trợ giúp về độ mạnh sẽ được hiển thị khi người dùng nhập mật khẩu vào trường Mật khẩu mới và Mật khẩu hiện tại. chẳng hạn như “Dễ”, “Yếu”, “Mạnh”

 

19

Xác minh rằng các trường Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu có phân biệt chữ hoa chữ thường hay không

 

20

Xác minh rằng nút Thay đổi mật khẩu sẽ hoạt động bình thường.

 

21

Xác minh rằng người dùng sẽ nhận được thông báo xác nhận để thay đổi mật khẩu 

✅ Các trường hợp kiểm tra tiêu cực (nghịch) để thay đổi mật khẩu

 

STT

Test_Case_ID

Các trường hợp thử nghiệm

1

Phủ định_01

Xác minh rằng người dùng sẽ không thể thay đổi mật khẩu bằng mật khẩu hiện tại không hợp lệ

2

Tiêu cực_02

Xác minh rằng người dùng đó sẽ không thể thay đổi mật khẩu bằng mật khẩu không khớp và xác nhận các trường mật khẩu

3

Tiêu cực_03

Xác minh rằng người dùng sẽ không thể nhập nhiều hơn ký tự tối đa trong các trường mật khẩu

4

Tiêu cực_04

Xác minh rằng người dùng sẽ không thể thay đổi mật khẩu bằng trường trống.Yeah An sẽ cập nhật thêm theo thời gian trên chính post này dành cho test cases Change Password (thay đổi mật khẩu) sau này nhé. Hy vọng giúp ích cho các bạn tham khảo khi testing.

CHÚC CÁC BẠN LÀM VIỆC VUI KHOẺ 👋
  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu