Test Cases for CAPTCHA

Anh Tester chia sẻ đến bạn các test cases cho việc kiểm thử chức năng xác thực Captcha trên website.

Test Cases for CAPTCHA | Anh Tester


✅ Test Cases for CAPTCHA

 1. Xác minh khoảng thời gian mà hình ảnh xác thực được tải trên trang web.
 2. Kiểm tra thời gian chờ cho Captcha. Thời gian mà hình ảnh xác thực bị bỏ chọn.
 3. Kiểm tra hình ảnh xác thực trên Internet chậm. Thông báo lỗi captcha không hợp lệ sẽ không được hiển thị.
 4. Xác minh hình ảnh xác thực và nhấp vào nút gửi hai lần. Nó không được hiển thị lỗi hình ảnh xác thực không hợp lệ.
 5. Xác minh mỗi khi một hình ảnh xác thực mới sẽ được hiển thị khi tải lại trang.
 6. Xác minh IP của người dùng bị chặn khi cố gắng nhập hình ảnh xác thực không hợp lệ sau số lần thử xác định. (có thể bị chặn thời gian nhất định)
 7. Xác minh hình ảnh xác thực được đặt trên trang web được yêu cầu.
 8. Xác minh captcha được thêm vào có phù hợp hay không.
 9. Xác minh hình ảnh xác thực có hiển thị trên trình chặn quảng cáo hay không.
 10. Xác minh captcha có hoạt động trên adblocker hay không.
 11. Xác minh trang web chấp nhận hình ảnh xác thực hợp lệ hay không.
 12. Xác minh rằng người dùng có thể yêu cầu hình ảnh xác thực mới mà không cần có tùy chọn tải trang hay không.
 13. Xác minh xem tùy chọn âm thanh có được thêm vào hình ảnh xác thực hay không theo yêu cầu.
 14. Xác minh captcha mới được tạo trong trường hợp người dùng thêm captcha sai.
 15. Xác minh một thông báo lỗi được hiển thị khi trang hết thời gian chờ cho hình ảnh xác thực.
 16. Xác minh thông báo lỗi sẽ được hiển thị trong trường hợp hình ảnh xác thực không được người dùng điền.
 17. Xác minh thông báo lỗi thích hợp được hiển thị trong trường hợp người dùng không điền đúng hình ảnh xác thực.
 18. Xác minh thông báo lỗi được hiển thị trong trường hợp hình ảnh xác thực được người dùng điền một phần.


Note:
captcha thì giờ thường dùng ReCaptcha của Google và một số tự code, có thể có dạng Hình ảnh hoặc Text, Âm thanh. Tuỳ vào hệ thống mình dùng gì mà chúng ta kiểm thử cho phù hợp nhé !!


Yeah sau này An sẽ cập nhật thêm trên chính post này dành cho test cases Captcha thêm nhé. Hy vọng giúp ích cho các bạn tham khảo khi testing.

CHÚC CÁC BẠN LÀM VIỆC VUI KHOẺ 👋
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu