NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài 2 - Excel - Phần 2 Học các hàm: LEFT, RIGHT, MID, VALUE
 


Học các hàm: LEFT, RIGHT, MID, VALUE
- Làm các câu Số lượng trong đề Rèn luyện 1, 2
- Làm lại các câu điền dấu ? và ngày giờ hiện tại

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học