NỘI DUNG BÀI HỌC

Học các hàm tra bảng: Vlookup, Hlookup
 


Học các hàm tra bảng: Vlookup, Hlookup
- Dành ra 3 tiếng đồng hồ để thao tác coi video học và làm bài mẫu Rèn luyện 1
- Làm thêm các câu Tên hàng, Tên sản phẩm, Tên máy, Tên xe...và các câu trước đó của phần 1, 2 với 2 đề Demo1, Demo2 trong mục sau:


 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học