NỘI DUNG BÀI HỌC

✳️ Tìm hiểu Collection trong Java
✳️ Lưu trữ dữ liệu với kiểu Set
✳️ Lưu trữ dữ liệu với kiểu Map
✳️ Lưu trữ dữ liệu với kiểu ArrayList

Collection trong Java

"Collection" và "Collections" trong java là hai khái niệm khác nhau.

Collections trong java là một khuôn khổ cung cấp một kiến trúc để lưu trữ và thao tác tới nhóm các đối tượng. Tất cả các hoạt động mà bạn thực hiện trên một dữ liệu như tìm kiếm, phân loại, chèn, xóa,... có thể được thực hiện bởi Java Collections.

Collection trong java là một root interface trong hệ thống cấp bậc Collection. Java Collection cung cấp nhiều interface (Set, List, Queue, Deque, ..vv..) và các lớp (ArrayList, Vector, LinkedList, PriorityQueue, HashSet, LinkedHashSet, TreeSet, ..vv..).

colection vs collections trong java


 

Hệ thống cấp bậc Collection trong java

Gói java.util chứa tất cả các lớp và interface của Collection.

hệ thống cấp bậc collection trong java


Dưới đây là mô tả những interface chính của Collection

 • Set: là một collection không thể chứa 2 giá trị trùng lặp. Set được sử dụng để biểu diễn các bộ, chẳng hạn như bộ tú lu khơ, thời khóa biểu của học sinh, các tiến trình đang chạy trên máy tính...
 • List: là một collection có thứ tự (đôi khi còn được gọi là một chuỗi). List có thể chứa các phần tử trùng lặp. Thường có quyền kiểm soát chính xác vị trí các phần tử được chèn vào và có thể truy cập chúng bằng chỉ số (vị trí của chúng).
 • Queue (hàng đợi): là một collection được sử dụng để chứa nhiều phần tử trước khi xử lý. Bên cạnh các thao tác cơ bản của collection, Queue cung cấp các thao tác bổ sung như chèn, lấy ra và kiểm tra. Queue có thể được sử dụng như là FIFO (first-in, first-out - vào trước, ra trước)
 • Deque: là một collection được sử dụng để chứa nhiều phần tử trước khi xử lý. Ngoài các thao tác cơ bản của collection, một Deque cung cấp các thao tác bổ sung như chèn, lấy ra và kiểm tra. Deques có thể được sử dụng như là FIFO (first-in, first-out - vào trước, ra trước) và LIFO (last-in, first-out - vào sau, ra trước). Trong một Deque, tất cả các phần tử mới có thể được chèn vào, lấy ra và lấy ra ở cả hai đầu.
 • Map: là một đối tượng ánh xạ mỗi key tương úng với một giá trị. Map không thể chứa key trùng lặp (nếu trùng thì nó chỉ hiểu key ở cuối cùng). Mỗi key có thể ánh xạ đến chỉ một giá trị.

Dưới đây là mô tả 2 interface được sắp xếp của Set mà Map

 • SortedSet: là một Set chứa các phần tử theo thứ tự tăng dần.
 • SortedMap: là một Map chứa các phần tử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của key của chúng. Các SortedMap được sử dụng cho các collection theo thứ tự tự nhiên của cặp key/value, chẳng hạn như từ điển và danh bạ điện thoại.

Iterable interface

Iterable interface chứa dữ liệu thành viên Iterator interface

Iterator interface

Giao tiếp Iterator cung cấp phương tiện để lặp đi lặp lại các thành phần từ đầu đến cuối của một collection.

Các phương thức của Iterator interface

Chỉ có ba phương pháp trong giao tiếp Iterator như sau:

Phương thức Mô tả
public boolean hasNext() Nó trả về true nếu iterator còn phần tử kế tiếp phần tử đang duyệt.
public object next() Nó trả về phần tử hiện tại và di chuyển con trỏ trỏ tới phần tử tiếp theo.
public void remove() Nó loại bỏ phần tử cuối được trả về bởi Iterator. Nó hiếm khi được sử dụng.

Các phương thức của interface Collection trong java

Có nhiều phương thức được khai báo trong interface Collection như sau:

Phương thức Mô tả
public boolean add(Object element) Được sử dụng để chèn một phần tử vào collection.
public boolean addAll(Collection c) Được sử dụng để chèn các phần tử collection được chỉ định vào collection gọi phương thức này.
public boolean remove(Object element) Được sử dụng để xóa phần tử từ collection.
public boolean removeAll(Collection c) Được sử dụng để xóa tất cả các phần tử của collection được chỉ định từ collection gọi phương thức này.
public boolean retainAll(Collection c) Được sử dụng để xóa tất cả các thành phần từ collection gọi phương thức này ngoại trừ collection được chỉ định.
public int size() Trả lại tổng số các phần tử trong collection.
public void clear() Loại bỏ tổng số của phần tử khỏi collection.
public boolean contains(Object element) Được sử dụng để tìm kiếm phần tử.
public boolean containsAll(Collection c) ược sử dụng để tìm kiếm collection được chỉ định trong collection.
public Iterator iterator() Trả về một iterator.
public Object[] toArray() Chuyển đổi collection thành mảng (array).
public boolean isEmpty() Kiểm tra nếu collection trống.
public boolean equals(Object element) So sanh 2 collection.
public int hashCode() Trả về số hashcode của collection.

 

Ví dụ về Collection trong java

File: CollectionExample1.jva

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Set;


public class CollectionExample1 {
  public static void main(String[] args) {
    List<String> arrayList = new ArrayList<String>();
    arrayList.add("PHP");
    arrayList.add("Python");
    arrayList.add("Java");
    arrayList.add("C++");
    System.out.println("Các phần tử của ArrayList");
    System.out.print("\t" + arrayList + "\n");


    List<String> linkedList = new LinkedList<String>();
    linkedList.add("PHP");
    linkedList.add("Python");
    linkedList.add("Java");
    linkedList.add("C++");
    System.out.println("Các phần tử của LinkedList");
    System.out.print("\t" + linkedList + "\n");


    // new TreeSet() sẽ sắp xếp các phần tử
    Set<String> hashSet = new HashSet<String>();
    hashSet.add("PHP");
    hashSet.add("Python");
    hashSet.add("Java");
    hashSet.add("Java");
    hashSet.add("C++");
    System.out.println("Các phần tử của Set");
    System.out.print("\t" + hashSet + "\n");


    // new TreeMap() sẽ sắp xếp các phần tử dự vào key của chúng
    Map<String, String> hashMap = new HashMap<String, String>();
    hashMap.put("Windows", "2000");
    hashMap.put("Windows", "XP");
    hashMap.put("Language2", "Java");
    hashMap.put("Language1", ".Net");
    System.out.println("Các phần tử của Map");
    System.out.print("\t" + hashMap);
  }
}

Output:

Các phần tử của ArrayList
 [PHP, Python, Java, C++]
Các phần tử của LinkedList
 [PHP, Python, Java, C++]
Các phần tử của Set
 [Java, C++, PHP, Python]
Các phần tử của Map
 {Language1=.Net, Windows=XP, Language2=Java}

Non-generic Collection và Generic Collection

Collection trong java là non-generic trước JDK 1.5. Từ JDK 1.5 về sau là generic.

Generic Collection trong java cho phép chỉ có một kiểu đối tượng trong collection. Đây là một kiểu an toàn vì không cần phải ép kiểu tại runtime.

Ví dụ về non-generic collection - kiểu cũ

ArrayList list = new ArrayList();

Ví dụ về generic collection - kiểu mới

ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();

Trong generic collection, chúng ta phải chỉ định kiểu dữ liệu được đặt trong <...>. Từ JDK 1.5 về sau, khi sử dụng ArrayList bắt buộc phải chỉ định kiểu dữ liệu cho nó. Nếu bạn cố gắng thêm một đối tượng có kiểu khác vào, chương trình sẽ báo lỗi compile-time.

Ví dụ generic collection trong java


Duyệt các phần tử của collection

Có 2 cách để duyệt các phần tử của collection trong java.

 1. Sử dụng Iterator interface.
 2. Sử dụng vòng lặp for-each.

Ví dụ 1: ArrayListExample1.java

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;


public class ArrayListExample1 {
  public static void main(String args[]) {
    // Creating arraylist
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    // Add objects to arraylist
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("PHP");
    list.add("Java");
    // Show list through Iterator
    Iterator<String> itr = list.iterator();
    while (itr.hasNext()) {
      System.out.print(itr.next() + ", ");
    }
    // Show list through for-each
    System.out.println();
    for (String obj : list) {
      System.out.print(obj + ", ");
    }
    // Show list through index
    System.out.println();
    int size = list.size();
    for (int i = 0; i < size; i++) {
      System.out.print(list.get(i) + ", ");
    }
  }
}

Output:

Java, C++, PHP, Java, 
Java, C++, PHP, Java, 
Java, C++, PHP, Java, 

Ví dụ 2: HashSetExample1.java

import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import java.util.Set;


public class HashSetExample1 {
  public static void main(String[] args) {
    // Creating hashset
    Set<String> set = new HashSet<String>();
    // Add objects to hashset
    set.add("Java");
    set.add("C++");
    set.add("PHP");
    set.add("Java");
    // Show set through Iterator
    Iterator<String> itr = set.iterator();
    while (itr.hasNext()) {
      System.out.print(itr.next() + ", ");
    }
    // Show set through for-each
    System.out.println();
    for (String obj : set) {
      System.out.print(obj + ", ");
    }
  }
}

Output:

Java, C++, PHP, 
Java, C++, PHP, 

 

Lớp ArrayList trong java

Lớp ArrayList trong java là một lớp kế thừa lớp AbstractList và triển khai của List Interface trong Collections Framework nên nó sẽ có một vài đặc điểm và phương thức tương đồng với List. ArrayList được sử dụng như một mảng động để lưu trữ các phần tử.

Những điểm cần ghi nhớ về ArrayList:

 • Lớp ArrayList trong java có thể chứa các phần tử trùng lặp.
 • Lớp ArrayList duy trì thứ tự của phần tử được thêm vào.
 • Lớp ArrayList là không đồng bộ (non-synchronized).
 • Lớp ArrayList cho phép truy cập ngẫu nhiên vì nó lưu dữ liệu theo chỉ mục.
 • Lớp ArrayList trong java, thao tác chậm vì cần nhiều sự dịch chuyển nếu bất kỳ phần tử nào bị xoá khỏi danh sách.

 

🔆 Hệ thống cấp bậc của lớp ArrayList trong java (Hierarchy)

Hierarchy của lớp ArrayList trong java

Lớp java.util.ArrayList được khai báo như sau:

public class ArrayList<E> extends AbstractList<E>
    implements List<E>, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable

🔆 Khởi tạo ArrayList trong java

Có 2 kiểu khởi tạo ArrayList là non-generic và generic, xem thêm trong bài Collection trong java

ArrayList list = new ArrayList(); // non-generic - kiểu cũ
ArrayList<String> list = new ArrayList<String>(); // generic - kiểu mới

 

🔆 Constructor của lớp ArrayList

Constructor Mô tả
ArrayList() Nó được sử dụng để khởi tạo một danh sách mảng trống.
ArrayList(Collection c) Nó được sử dụng để xây dựng một danh sách mảng được khởi tạo với các phần tử của collection c.
ArrayList(int capacity) Nó được sử dụng để xây dựng một danh sách mảng mà có dung lượng ban đầu được chỉ định.

Phương thức của lớp ArrayList

Phương thức Mô tả
boolean add(Object o) Nó được sử dụng để nối thêm phần tử được chỉ định vào cuối một danh sách.
void add(int index, Object element) Nó được sử dụng để chèn phần tử element tại vị trí index vào danh sách.
boolean addAll(Collection c) Nó được sử dụng để nối tất cả các phần tử trong collection c vào cuối của danh sách, theo thứ tự chúng được trả về bởi bộ lặp iterator.
boolean addAll(int index, Collection c) Nó được sử dụng để chèn tất cả các phần tử trong collection c vào danh sách, bắt đầu từ vị trí index.
void retainAll(Collection c) Nó được sử dụng để xóa những phần tử không thuộc collection c ra khỏi danh sách.
void removeAll(Collection c) Nó được sử dụng để xóa những phần tử thuộc collection c ra khỏi danh sách.
int indexOf(Object o) Nó được sử dụng để trả về chỉ mục trong danh sách với sự xuất hiện đầu tiên của phần tử được chỉ định, hoặc -1 nếu danh sách không chứa phần tử này.
int lastIndexOf(Object o) Nó được sử dụng để trả về chỉ mục trong danh sách với sự xuất hiện cuối cùng của phần tử được chỉ định, hoặc -1 nếu danh sách không chứa phần tử này.
Object[] toArray() Nó được sử dụng để trả về một mảng chứa tất cả các phần tử trong danh sách này theo đúng thứ tự.
Object[] toArray(Object[] a) Nó được sử dụng để trả về một mảng chứa tất cả các phần tử trong danh sách này theo đúng thứ tự.
Object clone() Nó được sử dụng để trả về một bản sao của ArrayList.
void clear() Nó được sử dụng để xóa tất cả các phần tử từ danh sách này.
void trimToSize() Nó được sử dụng để cắt dung lượng của thể hiện ArrayList này là kích thước danh sách hiện tại.
boolean contains(element) Kết quả trả về là true nếu tìm thấy element trong danh sách, ngược lại trả về false.

 

🔆 Các ví dụ ArrayList trong Java

Khởi tạo một ArrayList

Để khai báo một ArrayList, chúng ta cần phải import gói thư viện java.util.ArrayList của Java. Cú pháp import như sau:

// import gói thư viện java.util.ArrayList
import java.util.ArrayList;


public class KhoiTaoArrayList {
  public static void main(String[] args) {
    // khai báo 1 ArrayList có tên là listString
    // có kiểu là String
    ArrayList<String> listString = new ArrayList<String>();
  }
}

Ngoài ra, nếu chúng ta đã biết trước số lượng phần tử thì chúng ta có thể khai báo kèm với số lượng phần tử của nó. Ví dụ dưới đây sẽ khai báo một ArrayList có kiểu String và có 20 phần tử:

// import gói thư viện java.util.ArrayList
import java.util.ArrayList;


public class KhoiTaoArrayList {
  public static void main(String[] args) {
    // khai báo 1 ArrayList có tên là listString
    // có kiểu là String
    ArrayList<String> listString = new ArrayList<String>(20);
  }
}

🔆 Hiển thị các phần tử có trong ArrayList

Để hiển thị các phần tử có trong ArrayList, chúng ta có các cách như sau:

🔆 Hiển thị theo tên của ArrayList.

package anhtester.com.arraylist;


import java.util.ArrayList;


public class DuyetArrayList1 {
  public static void main(String[] args) {
    // khai báo 1 ArrayList có tên là list
    // có kiểu là String
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    // thêm các phần tử vào list
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("PHP");
    list.add("Java");
    // hiển thị các phần tử của list
    System.out.println("Các phần tử có trong list là: ");
    System.out.println(list);
  }
}

Kết quả:

Các phần tử có trong list là:
[Java, C++, PHP, Java]

🔆 Duyệt các phần tử của ArrayList - sử dụng vòng lặp for

package anhtester.com.arraylist;


import java.util.ArrayList;


public class DuyetArrayList2 {
  public static void main(String[] args) {
    // khai báo 1 ArrayList có tên là list
    // có kiểu là String
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    // thêm các phần tử vào list
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("PHP");
    list.add("Ruby");
    // sử dụng vòng lặp for - hiển thị các phần tử của list
    System.out.println("Các phần tử có trong list là: ");
    for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
      System.out.println(list.get(i));
    }
  }
}

Kết quả:

Các phần tử có trong list là:
Java
C++
PHP
Ruby

🔆 Duyệt các phần tử của ArrayList - sử dụng vòng lặp for cải tiến

package anhtester.com.arraylist;


import java.util.ArrayList;


public class DuyetArrayList3 {
  public static void main(String[] args) {
    // khai báo 1 ArrayList có tên là list
    // có kiểu là String
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    // thêm các phần tử vào list
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("PHP");
    list.add("Csharp");
    // sử dụng vòng lặp for cải tiến - hiển thị các phần tử của list
    System.out.println("Các phần tử có trong list là: ");
    for (String str : list) {
      System.out.println(str);
    }
  }
}

Kết quả:

Các phần tử có trong list là:
Java
C++
PHP
Csharp

🔆 Duyệt các phần tử của ArrayList - sử dụng Iterator.

Để sử dụng được Iterator chúng ta cần phải import gói thư viện java.util.Iterator của Java.

package anhtester.com.arraylist;


import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;


public class DuyetArrayList4 {
  public static void main(String[] args) {
    // khai báo 1 ArrayList có tên là list
    // có kiểu là String
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    // thêm các phần tử vào list
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("PHP");
    list.add("Javascript");
    // sử dụng Iterator - hiển thị các phần tử của list
    Iterator<String> iterator = list.iterator();
    System.out.println("Các phần tử có trong list là: ");
    while (iterator.hasNext()) {
      System.out.println((String) iterator.next());
    }
  }
}

Kết quả:

Các phần tử có trong list là:
Java
C++
PHP
Javascript

🔆 Duyệt các phần tử của ArrayList - sử dụng ListIterator.

Vì ArrayList là một lớp triển khai của List Interface nên nó cũng có thể sử dụng ListIterator để duyệt qua các phần tử của nó. Để sử dụng được ListIterator chúng ta cần phải import gói thư viện java.util.ListIterator của Java.

package anhtester.com.arraylist;


import java.util.ArrayList;
import java.util.ListIterator;


public class DuyetArrayList5 {
  public static void main(String[] args) {
    // khai báo 1 ArrayList có tên là list
    // có kiểu là String
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    // thêm các phần tử vào list
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("PHP");
    list.add("Python");
    // sử dụng ListIterator - hiển thị các phần tử của list
    ListIterator<String> iterator = list.listIterator();
    System.out.println("Các phần tử có trong list là: ");
    while (iterator.hasNext()) {
      System.out.println((String) iterator.next());
    }
  }
}

Kết quả:

Các phần tử có trong list là:
Java
C++
PHP
Python

✅ Các phương thức addAll(), removeAll(), retainAll() của lớp ArrayList

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng các phương thức addAll(), removeAll(), retainAll() của lớp ArrayList trong Java:

package anhtester.com.arraylist;


import java.util.ArrayList;


public class PhuongThucArrayList1 {
  public static void main(String[] args) {
    // khai báo 1 ArrayList có tên là list
    // có kiểu là String
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    // Add objects to list
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("PHP");
    list.add("Java");


    System.out.println("ví dụ sử dụng phương thức addAll()");
    System.out.println("-----------------------------------");
    // thêm các phần tử của list vào listA
    ArrayList<String> listA = new ArrayList<String>();
    listA.addAll(list);
    System.out.print("listA:");
    showList(listA);


    System.out.println("\nví dụ sử dụng phương thức retainAll()");
    System.out.println("-----------------------------------");
    // khởi tạo listB
    ArrayList<String> listB = new ArrayList<String>();
    listB.add("Java");
    // xóa những phần tử không thuộc listB khỏi listA
    listA.retainAll(listB);
    System.out.print("listA:");
    showList(listA);


    System.out.println("\nví dụ sử dụng phương thức removeAll()");
    System.out.println("-----------------------------------");
    // xóa những phần tử thuộc listB khỏi list
    list.removeAll(listB);
    System.out.print("list:");
    showList(list);
  }


  public static void showList(ArrayList<String> list) {
    // Show list through for-each
    for (String obj : list) {
      System.out.print("\t" + obj + ", ");
    }
    System.out.println();
  }
}

Kết quả:

ví dụ sử dụng phương thức addAll()
-----------------------------------
listA:	Java, 	C++, 	PHP, 	Java, 

ví dụ sử dụng phương thức retainAll()
-----------------------------------
listA:	Java, 	Java, 

ví dụ sử dụng phương thức removeAll()
-----------------------------------
list:	C++, 	PHP, 

Truy cập phần tử của ArrayList

Java cung cấp cho chúng ta phương thức get() để truy cập đến 1 phần tử bất kỳ trong ArrayList thông qua chỉ số của phần tử đó. Chỉ số của ArrayList trong Java bắt đầu từ 0.

package vn.viettuts.arraylist;
 
import java.util.ArrayList;
 
public class TruyCapArrayList1 {
  public static void main(String[] args) {
    // khai báo 1 ArrayList có tên là list
    // có kiểu là String
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    // thêm các phần tử vào list
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("PHP");
    list.add("Java");
     
    // truy cập phần tử có chỉ số 3 của list
    System.out.println(list.get(3));
  }
}

Kết quả:

Java

Cập nhật giá trị của phần tử Arraylist

Để cập nhật giá trị của phần tử trong ArrayList, Java cung cấp cho chúng ta phương thức set(index, element), trong đó index là chỉ số của phần tử cần cập nhật và element là phần tử mới để thay thế.

package anhtester.com.arraylist;


import java.util.ArrayList;


public class CapNhatArrayList1 {
  public static void main(String[] args) {
    // khai báo 1 ArrayList có tên là list
    // có kiểu là String
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    // thêm các phần tử vào list
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("PHP");
    list.add("Java");


    System.out.println("list trước khi cập nhật: ");
    System.out.println(list);
    // cập nhật giá trị cho phần tử có chỉ số là 3 (Java)
    list.set(3, "Python");
    System.out.println("list trước khi cập nhật: ");
    System.out.println(list);
  }
}

Kết quả:

list trước khi cập nhật: 
[Java, C++, PHP, Java]
list trước khi cập nhật: 
[Java, C++, PHP, Python]

Xóa phần tử ArrayList

Để xóa phần tử trong ArrayList, Java cung cấp cho chúng ta 2 phương thức có sẵn đó là phương thức clear() và phương thức remove().

Phương thức clear()

Phương thức clear() sẽ xóa tất cả các phần tử có trong ArrayList. Sau đây là ví dụ minh họa phương thức này.

package anhtester.com.arraylist;


import java.util.ArrayList;


public class XoaArrayList1 {
  public static void main(String[] args) {
    // khai báo 1 ArrayList có tên là list
    // có kiểu là String
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    // thêm các phần tử vào list
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("PHP");
    list.add("Python");


    System.out.println("Số phần tử của list ban đầu : " + list);
    System.out.println("Các phần tử của list ban đầu: " + list.size());
    // clear list
    list.clear();
    System.out.println("\nSố phần tử của list sau khi clear: " + list);
    System.out.println("Các phần tử của list sau khi clear: " + list.size());
  }
}

Kết quả:

Số phần tử của list ban đầu : [Java, C++, PHP, Python]
Các phần tử của list ban đầu: 4

Số phần tử của list sau khi clear: []
Các phần tử của list sau khi clear: 0


Phương thức remove()

Phương thức remove() sẽ xóa phần tử ra khỏi ArrayList theo 2 cách đó là xóa dựa vào chỉ số của phần tử và xóa trực tiếp phần tử đó (không cần biết đến chỉ số của nó). Ví dụ dưới đây sẽ minh họa 2 cách xóa này:

package anhtester.com.arraylist;


import java.util.ArrayList;


public class XoaArrayList1 {
  public static void main(String[] args) {
    // khai báo 1 ArrayList có tên là list
    // có kiểu là String
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    // thêm các phần tử vào list
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("PHP");
    list.add("Python");


    System.out.println("Số phần tử của list ban đầu : " + list);
    System.out.println("Các phần tử của list ban đầu: " + list.size());
    // remove phần tử có chỉ số index = 1 khỏi list
    list.remove(1);
    System.out.println("\nSố phần tử của list sau khi remove phan tu co index = 1: "
        + list);
    System.out.println("Các phần tử của list sau khi remove phan tu co index = 1: "
        + list.size());
    // remove phần tử có chỉ số index = 1 khỏi list
    list.remove("PHP");
    System.out.println("\nSố phần tử của list sau khi remove phan tu \"PHP\": "
        + list);
    System.out.println("Các phần tử của list sau khi remove phan tu \"PHP\": "
        + list.size());
  }
}

Kết quả:

Số phần tử của list ban đầu : [Java, C++, PHP, Python]
Các phần tử của list ban đầu: 4

Số phần tử của list sau khi remove phan tu co index = 1: [Java, PHP, Python]
Các phần tử của list sau khi remove phan tu co index = 1: 3

Số phần tử của list sau khi remove phan tu "PHP": [Java, Python]
Các phần tử của list sau khi remove phan tu "PHP": 2

Tìm kiếm một phần tử ArrayList

Để tìm kiếm một phần tử trong ArrayList thì chúng ta có 3 phương pháp tìm kiếm như sau:

Tìm kiếm trực tiếp phần tử.

Để tìm kiếm trực tiếp phần tử, chúng ta sẽ sử dụng phương thức contains() . Kết quả trả về là true nếu tìm thấy, ngược lại trả về false.

package anhtester.com.arraylist;


import java.util.ArrayList;


public class TimKiemArrayList1 {
  public static void main(String[] args) {
    // khai báo 1 ArrayList có tên là list
    // có kiểu là String
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    // thêm các phần tử vào list
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("PHP");
    list.add("Python");
     
    // kiểm tra xem PHP có tồn tại trong list hay không?
    System.out.println(list.contains("PHP"));
    // kiểm tra xem ANDROID có tồn tại trong list hay không?
    System.out.println(list.contains("ANDROID"));
  }
}

Kết quả:

true
false

Tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của 1 phần tử trong ArrayList.

Để tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của 1 phần tử trong ArrayList, chúng ta sẽ sừ dụng phương thức indexOf(). Kết quả của phương thức này sẽ trả về chỉ số xuất hiện đầu tiên của phần tử đó trong ArrayList, ngược lại nếu không tìm thấy trả về -1.

package anhtester.com.arraylist;


import java.util.ArrayList;


public class TimKiemArrayList2 {
  public static void main(String[] args) {
    // khai báo 1 ArrayList có tên là list
    // có kiểu là String
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    // thêm các phần tử vào list
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("PHP");
    list.add("Python");
     
    // kiểm tra xem Java có tồn tại trong list hay không?
    System.out.println(list.indexOf("Java"));
    // kiểm tra xem ANDROID có tồn tại trong list hay không?
    System.out.println(list.indexOf("ANDROID"));
  }
}

Kết quả:

0
-1

Tìm kiếm vị trí xuất hiện cuối cùng của 1 phần tử trong List.

Để tìm kiếm vị trí xuất hiện cuối cùng của 1 phần tử trong ArrayList, chúng ta sẽ sừ dụng phương thức lastIndexOf(). Kết quả của phương thức này sẽ trả về chỉ số xuất hiện cuối cùng của phần tử đó trong ArrayList, ngược lại nếu không tìm thấy trả về -1.

package vn.viettuts.arraylist;


import java.util.ArrayList;


public class TimKiemArrayList3 {
  public static void main(String[] args) {
    // khai báo 1 ArrayList có tên là list
    // có kiểu là String
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    // thêm các phần tử vào list
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("PHP");
    list.add("Java");
     
    // kiểm tra xem Java có tồn tại trong list hay không?
    System.out.println(list.lastIndexOf("Java"));
    // kiểm tra xem ANDROID có tồn tại trong list hay không?
    System.out.println(list.lastIndexOf("ANDROID"));
  }
}

Kết quả:

3
-1

Chuyển ArrayList sang mảng (Array) trong Java

Phương thức toArray() trong Java được dùng để chuyển đổi một ArrayList sang mảng tương ứng. Sau đây là ví dụ minh họa phương thức này:

package anhtester.com.arraylist;


import java.util.ArrayList;


public class ConvertToArray {
  public static void main(String[] args) {
    // khai báo 1 ArrayList có tên là list
    // có kiểu là String
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    // thêm các phần tử vào list
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("PHP");
    list.add("Java");


    // sử dụng phương thức toArray() chuyển list thành mảng
    // kết quả của phương thức này sẽ trả về mảng arr
    Object[] arr = list.toArray();


    // hiển thị các phần tử có trong mảng arr
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      System.out.println("Phần tử tại vị trí " + i + " "
          + "trong arr là " + arr[i]);
    }
  }
}

Kết quả:

Phần tử tại vị trí 0 trong arr là Java
Phần tử tại vị trí 1 trong arr là C++
Phần tử tại vị trí 2 trong arr là PHP
Phần tử tại vị trí 3 trong arr là Java

Tạo ArrayList có kiểu generic là String

File: ArrayListExample1.java

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;


public class ArrayListExample1 {
  public static void main(String args[]) {
    // Creating arraylist
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    // Add objects to arraylist
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("PHP");
    list.add("Java");
    // Show list through Iterator
    Iterator<String> itr = list.iterator();
    while (itr.hasNext()) {
      System.out.print(itr.next() + ", ");
    }
    // Show list through for-each
    System.out.println();
    for (String obj : list) {
      System.out.print(obj + ", ");
    }
    // Show list through index
    System.out.println();
    int size = list.size();
    for (int i = 0; i < size; i++) {
      System.out.print(list.get(i) + ", ");
    }
  }
}

Tạo ArrayList có kiểu generic là đối tượng do người dùng định nghĩa

File: ArrayListExample2.java

import java.util.ArrayList;


class Student {
  private String name;
  private int age;
  public Student(String name, int age) {
    super();
    this.name = name;
    this.age = age;
  }
  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
  public int getAge() {
    return age;
  }
  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }
  @Override
  public String toString() {
    return "Student@[name=" + name + ", age=" + age + "]";
  }
}


public class ArrayListExample2 {
  public static void main(String[] args) {
    // Create listStudent
    ArrayList<Student> listStudent = new ArrayList<Student>();
    // Create students
    Student student1 = new Student("Bac", 17);
    Student student2 = new Student("Nam", 20);
    Student student3 = new Student("Trung", 19);
    // Add objects to listStudent
    listStudent.add(student1);
    listStudent.add(student2);
    listStudent.add(student3);
    // Show listStudent
    for (Student student : listStudent) {
      System.out.println(student.toString());
    }
  }
}

Output:

Student@[name=Bac, age=17]
Student@[name=Nam, age=20]
Student@[name=Trung, age=19]

So sánh ArrayList vs LinkedList

ArrayList và LinkedList đều là lớp triển khai của List Interface. Vậy khi nào chúng ta sẽ sử dụng ArrayList và khi nào chúng ta sẽ sử dụng LinkedList? Chúng ta sẽ sử dụng ArrayList khi ứng dụng của chúng ta cần truy xuất phần tử nhiều hơn cập nhật và xóa phần tử và chúng ta sẽ sử dụng LinkedList khi ứng dụng của chúng ta cần cập nhật và xóa phần tử nhiều hơn là truy cập phần tử.

 

So sánh ArrayList vs Array

Mảng (Array) là một cấu trúc dữ liệu có kích thước cố định, trong khi ArrayList là một lớp Collection có thể thay đổi được kích thước. Nghĩa là chúng ta không thể thay đổi kích thước của mảng khi đã tạo, nhưng ArrayList có thể được thay đổi.

Chúng ta không thể lưu giữ dữ liệu nguyên thủy trong ArrayList, nó chỉ có thể chứa các đối tượng. Nhưng mảng có thể chứa cả hai kiểu dữ liệu nguyên thủy và các đối tượng trong Java. Kể từ Java 5, kiểu nguyên thủy được tự động chuyển đổi trong các đối tượng được gọi là auto-boxing.

Sự khác nhau giữa Array với ArrayList được tóm tắt lại như trong bảng sau:

Array ArrayList
1) Kích thước cố định. Kích thước có thể thay đổi được.
2) Có thể lưu trữ dữ liệu kiểu nguyên thủy và đối tượng. Chỉ có thể lưu trữ dữ liệu kiểu đối tượng. Kể từ Java 5, kiểu nguyên thủy được tự động chuyển đổi trong các đối tượng được gọi là auto-boxing.
3) Tốc độ lưu trữ và thao tác nhanh hơn. Tốc độ lưu trữ vào thao tác chậm hơn.
4) Chỉ có thuộc tính length. Có nhiều phương thức để thao tác với dữ liệu.

 

Làm sao để chuyển đổi Array thành ArrayList và ngược lại?

Dưới đây là ví dụ về việc chuyển đổi ArrayList thành Array và Array thành ArrayList:

package anhtester.com.collection;


import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;


public class Example1 {
  public static void main(String[] args) {
    // create arrayList
    List<String> arrayList = new ArrayList<>();
    // adding String object to arrayList
    arrayList.add("Java");
    arrayList.add("C");
    arrayList.add("C++");
    arrayList.add("PHP");
    arrayList.add("Python");
     
    // convert ArrayList to Array
    System.out.println("Convert ArrayList to Array:");
    String[] item = arrayList.toArray(new String[arrayList.size()]);
    // show item
    for (String s : item) {
      System.out.println(s);
    }
     
    // convert Array to ArrayList
    System.out.println("Convert Array to ArrayList:");
    List<String> list2 = new ArrayList<>();
    list2 = Arrays.asList(item);
    // show list2
    System.out.println(list2);
  }
}

Kết quả:

Convert ArrayList to Array:
Java
C
C++
PHP
Python
Convert Array to ArrayList:
[Java, C, C++, PHP, Python]

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học