NỘI DUNG BÀI HỌC

✳️ Giới thiệu data dạng chuỗi String trong Java
✳️ Các hàm cơ bản để xử lý chuỗi

✳️ Kiễu dữ liệu String trong Java

Kiểu dữ liệu String là một kiểu dữ liệu được dùng rất phổ biến trong Java nói riêng và các ngôn ngữ lập trình khác nói chung. Cụ thể trong giới Tester chúng ta thì việc lưu một giá trị dạng chuỗi rất thường xuyên nhằm mục đích so sánh dữ liệu test và dữ liệu thực tế trên hệ thống.

Trong Automation Test thì chúng ta rất thường dùng chuỗi String để lưu trữ data truy xuất từ Excel hay JSON từ đó so sánh với các giá trị được lấy từ công cụ automation, như Selenium hay Appium.

Lớp String trong Java cung cấp khá nhiều hàm (hay phương thức) dùng cho việc thao tác chuỗi (hay xâu ký tự).

Ta cần lưu ý rằng một biến chuỗi hay một hằng chuỗi thì đều được coi là một đối tượng, và vì vậy nó có thể có quyền sử dụng tất cả các hàm được xây dựng sẵn trong lớp String.

//Khai báo biến dạng chuỗi
String name = "Anh Tester"

//Một hằng chuỗi chỉ đơn giản là một chuỗi trực tiếp
//được đặt trong dấu ngoặc kép, không cần thông qua một biến để lưu trữ
"Automation Test"

Và chúng ta đều có thể thao tác của hai dạng này với cùng các hàm được xây dựng trong lớp String

//Biến kiểu chuỗi
String name = "Anh Tester";
name.toUpperCase();

//Hằng chuỗi
"Automation Test".toUpperCase();


Do đó, nếu một hàm nào đó trả về một chuỗi thì ta có quyền sử dụng trực tiếp một hàm nữa ngay sau hàm đó vì chuỗi trả về là một đối tượng mới.

Ví dụ: khai báo một chuỗi

String name = "Java For Tester";

Thì chúng ta có thể dùng một hàm đầu tiên xử lý như name.replace(" ", "") //hàm replace đã thay thế khoảng trắng thành rỗng, khi đó chuỗi trở thành "JavaForTester"

Tiếp theo chúng ta cũng có thể dùng nối tiếp kết quả đó với một hàm theo sau nữa name.replace(" ", "").substring(0,3) thì kết quả trả ra là "Java" vì hàm substring cắt chuỗi 4 ký tự đầu tiên.

Yeah trên là ví dụ cho thấy có rất nhiều hàm hỗ trợ chúng ta xử lý một chuỗi cũng như cách thực hiện với một đối tượng chuỗi.


✳️ Các phương thức cơ bản để xử lý chuỗi trong Java

Các hàm An bôi đen là các hàm chúng ta sẽ dùng nhiều trong Automation Test dành cho Tester.

# Phương thức Mô tả
1 char charAt(int index) Trả về giá trị char cho chỉ số cụ thể.
2 int length() Trả về độ dài chuỗi.
3 String substring(int beginIndex) Trả về chuỗi con bắt đầu từ chỉ số index, lấy hết phần sau
4 String substring(int beginIndex, int endIndex) Trả về chuỗi con từ chỉ số bắt đầu đến chỉ số kết thúc.
5 boolean contains(CharSequence s) Kiểm tra chuỗi chứa một chuỗi chỉ định không, kết quả trả về là giá trị boolean.
6 boolean equals(Object another) kiểm tra sự tương đương của chuỗi với đối tượng.
7 boolean isEmpty() Kiểm tra chuỗi rỗng. isEmpty sẽ không coi khoảng trắng là chuỗi rỗng
8 String concat(String str) Nối chuỗi cụ thể với chuỗi truyền vào str.
9 String replace(char old, char new) Thay thế tất cả giá trị char cụ thể bằng một giá trị char mới.
10 String equalsIgnoreCase(String another) So sanh chuỗi, không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
11 String[] split(String regex) Trả về mảng các chuỗi được tách ra theo giá trị regex.
12 String[] split(String regex, int limit) Trả về mảng các chuỗi được tách ra theo giá trị regex và có giới hạn.
13 boolean startsWith(String str) Kiểm tra chuỗi có bắt đầu bằng một chuỗi truyền vào hay không
14 boolean endsWith(String str) Kiểm tra chuỗi có kết thúc bằng một chuỗi truyền vào hay không
15 int indexOf(char ch) Trả về vị trí của ký tự ch cụ thể.
16 int indexOf(char ch, int fromIndex) Trả về vị trí của ký tự ch tính từ từ vị trí fromIndex.
17 int indexOf(String substring) Trả về vị trí của chuỗi con substring.
18 int indexOf(String substring, int fromIndex) Trả về chuỗi con bắt đầu từ vị trí substring đến vị trí fromIndex.
19 String toLowerCase() Trả về chuỗi chữ thường.
20 String toUpperCase() Trả về chuỗi chữ hoa.
21 String trim() Xóa khoảng trẳng ở đầu và cuối của chuỗi.
22 static String.valueOf(object value) Chuyển đổi giá trị kiểu dữ liệu đã cho thành chuỗi.
23 boolean isBlank() Kiểm tra chuỗi rỗng. isBlank sẽ chấp nhận khoảng trắng là chuỗi rỗng (khác với isEmpty)

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học