NỘI DUNG BÀI HỌC

✳️ Giới thiệu dữ liệu kiểu Mảng
✳️ Khai báo và lưu dữ liệu kiểu mảng
✳️ Duyệt mảng

✅ Mảng (Array) trong Java

Mảng (array) là một tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu và được lưu trữ gần nhau trong bộ nhớ. (có thứ tự)

Mảng trong Java là một đối tượng chứa các phần tử có kiểu dữ liệu giống nhau. Mảng là một cấu trúc dữ liệu nơi lưu trữ các phần tử giống nhau. Với mảng trong Java chúng ta chỉ có thể lưu trữ một tập các phần tử có số lượng phần tử cố định.

Mảng trong Java lưu các phần tử theo chỉ số và chỉ số của phần tử đầu tiên là 0.

Array - Anh Tester

Lợi ích của mảng trong Java

 • Tối ưu code: Mảng giúp lấy hoặc sắp xếp dữ liệu dễ dàng.
 • Truy cập ngẫu nhiên: Chúng ta có thể lấy dữ liệu được lưu trữ ở bất kỳ vị trí nào thông qua chỉ số.

Sự bất tiện của mảng trong java

 • Giới hạn kích thước: Chúng ta phải khởi tạo kích thước của mảng trong java trước khi sử dụng. Không thể thay đổi được kích thước của nó lúc runtime. Collection framework được sử dụng trong java để giải quyết vấn đề này.

Các kiểu của mảng trong Java

Có hai kiểu mảng trong java

 • Mảng một chiều
 • Mảng đa chiều
Chổ này thì chúng ta chỉ học mảng một chiều thôi nhé. Mảng đa chiều rất phức tạp và khuyên hạn chế dùng hoặc không nên dùng.


✳️ Mảng một chiều trong Java

Các cách khai báo mảng một chiều trong Java

dataType[] arr;
dataType []arr; 
dataType arr[]; 


🔆 Khởi tạo mảng một chiều trong Java

datatype <tên mảng>[] = new datatype[size];


🔆 Ví dụ về mảng một chiều trong Java

Ví dụ đơn giản về khai báo, khởi tạo và duyệt các phần tử của mảng.

public class TestArray {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		// khai báo và khởi tạo mảng
		int a[] = new int[3];
		a[0] = 10; // gán giá trị
		a[1] = 20;
		a[2] = 50;

		// in mảng ra màn hình
		for (int i = 0; i < a.length; i++) {
			System.out.print(a[i] + " ");
		}
	}

}

Kết quả:

10 20 50


🔆 Khai báo và khởi tạo mảng một chiều theo kiểu nặc danh

Ví dụ:

public class TestArray1 {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		// gán mảng nặc danh cho mảng a
		int a[] = { 33, 3, 4, 5 };

		// in mảng a ra màn hình
		for (int i = 0; i < a.length; i++)
			System.out.print(a[i] + " ");
	}

}

Kết quả:

33 3 4 5


Truyền mảng vào phương thức trong java

Chúng ta có thể truyền mảng vào phương thức, điều này giúp tái sử dụng code logic để xử lý mảng bất kỳ. Ví dụ:

public class TestArray2 {

	static void min(int arr[]) {
    int min = arr[0];
    for (int i = 1; i < arr.length; i++)
      if (min > arr[i]) {
        min = arr[i];
      }
    System.out.println(min);
  }
	
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		int a[] = { 33, 3, 4, 5 };
    min(a);// truyền mảng tới phương thức
	}

}

Kết quả:

3

 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học