NỘI DUNG BÀI HỌC

Thực hành viết Custom Keyword

Check data column of table when search value


Ý tưởng:


- Bắt được tổng số dòng của table sau khi search (dùng xpath lấy dc số dòng -> List lưu trữ -> hàm size() để trả ra số item trong List)
- Duyệt từng dòng trên
- Chỉ định cột cần check (td[vị trí])
- So sánh giá trị:

+ string = "PD03 Private"

+ string.contains("PD") -> So sánh chứa -> True/False

+ string.equals("PD") -> So sánh bằng -> True/False

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học