NỘI DUNG BÀI HỌC

Các bước thực hiện:

  1. Tạo một dự án (project) mới
  2. Record lại các bước thêm Project mới
  3. Chạy lại kịch bản vừa tạo và kiểm tra kết quả


1. Tạo một project mới

Chúng ta tạo một project mới với tên tùy ý. Ví dụ An tạo tên KatalonStudioA1

[Katalon Studio] Bài 4: Sử dụng Record Tool tạo Test Case trong Katalon Studio | Anh Tester


2. Record quá trình Add Project

Thực hiện các bước sau để Record một test case mới:

  • Nhấp vào biểu tượng Record Web
  • Nhập URL: “https://demoauto.xyz/signin
  • Chọn tên trình duyệt để bắt đầu Record (lưu ý các trình duyệt phải được cài trên máy trước đó, mình sẽ dùng Chrome để test)

[Katalon Studio] Bài 4: Sử dụng Record Tool tạo Test Case trong Katalon Studio | Anh Tester

Khi quá trình record bắt đầu, Katalon Studio sẽ sinh ra 2 bước mặc định:

Bước 1: Open Browser

Bước 2: Navigate To URL “https://demoauto.xyz/signin

Chổ này các bạn nhấn Expand để nó xổ xuống form rộng hơn

[Katalon Studio] Bài 4: Sử dụng Record Tool tạo Test Case trong Katalon Studio | Anh Tester

Bước 3: Login vào hệ thống với account Team Member để có quyền Add Project mới

[Katalon Studio] Bài 4: Sử dụng Record Tool tạo Test Case trong Katalon Studio | Anh Tester

Các bạn sẽ thấy nó ghi lại các bước bên form Record Tool bên phải

Chúng ta sẽ thực hiện thao tác của các bước Add Project trên website, Katalon Studio sẽ record lại toàn bộ quá trình bạn thao tác trên trình duyệt.

[Katalon Studio] Bài 4: Sử dụng Record Tool tạo Test Case trong Katalon Studio | Anh Tester

Làm các bước còn lại:

- Chọn Menu Project -> Nhấn button Add Project -> Hiện form điền thông tin

[Katalon Studio] Bài 4: Sử dụng Record Tool tạo Test Case trong Katalon Studio | Anh Tester

- Nhấn Save button -> Search kiểm tra lại thông tin đã Add

[Katalon Studio] Bài 4: Sử dụng Record Tool tạo Test Case trong Katalon Studio | Anh Tester

- Khi xong quá trình Add Project thì chúng ta thấy nó ghi lại đủ các bước bên form Record

- Tiếp theo thì nhấn Save Script button để lưu lại record

[Katalon Studio] Bài 4: Sử dụng Record Tool tạo Test Case trong Katalon Studio | Anh Tester

Hiện form "Add Element to Object Repository"

Chúng ta chọn mục Object Repository mặc định để lưu Object hoặc nhấn New Folder để tạo mới thư mục khác tùy ý

Mặc định An nhấn Ok để lưu vào mục Object Repository

[Katalon Studio] Bài 4: Sử dụng Record Tool tạo Test Case trong Katalon Studio | Anh Tester

- Tiếp theo hiện form xác nhận đặt tên Test Case vừa record.

[Katalon Studio] Bài 4: Sử dụng Record Tool tạo Test Case trong Katalon Studio | Anh Tester

Các bạn có thể đặt là "Add Project" và nhấn Ok

[Katalon Studio] Bài 4: Sử dụng Record Tool tạo Test Case trong Katalon Studio | Anh Tester

Khi nhấn Ok thì Test case được lưu lại trong mục Test Cases và các Object lưu vào mục Object Repository như hình

Các bước của Test case sau khi record cũng hiện ra khi nhấn vào tên Test case "Add Project"

[Katalon Studio] Bài 4: Sử dụng Record Tool tạo Test Case trong Katalon Studio | Anh Tester

3. Chạy lại kịch bản vừa tạo

Các bạn nhấn chọn Browser cần chạy lại và nhấn Play button như hình

[Katalon Studio] Bài 4: Sử dụng Record Tool tạo Test Case trong Katalon Studio | Anh Tester

Sau khi chạy xong test case, kết quả hiển thị như hình. Ta có thể xem thời gian chạy testcase, kết quả Passed hoặc Failed và các thông tin khác trong Console và Log Viewer.

[Katalon Studio] Bài 4: Sử dụng Record Tool tạo Test Case trong Katalon Studio | Anh Tester

Có thể test case bị fail vì quá trình record chưa lấy đúng Xpath. Vấn đề này chúng ta sẽ sửa lại Xpath cho Object nào bị sai.

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:


🌱 Zalo
Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 Facebook Group: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học