NỘI DUNG BÀI HỌC

Sử dụng các hàm xử lý với website trong Katalon Studio:

- Handle: Textbox, Dropdown, Radio button, Checkbox
- Handle: Alert, Popup, Modal, Authentication
- Handle: Frame, iFrame, Mouse Action, Keyboard Action
- Handle: Waits
- Setup: Take a screenshot, Smart wait
 


Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:


🌱 Zalo
Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 Facebook Group: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học