NỘI DUNG BÀI HỌC

Sử dụng các hàm verify element
 


[WebUI] Verify Alert Not Present
[WebUI] Verify Alert Present
[WebUI] Verify All Links On Current Page Accessible
[WebUI] Verify Element Attribute Value
[WebUI] Verify Element Checked
[WebUI] Verify Element Clickable
[WebUI] Verify Element Has Attribute
[WebUI] Verify Element Not Checked
[WebUI] Verify Element Not Clickable
[WebUI] Verify Element Not Has Attribute
[WebUI] Verify Element Not Present
[WebUI] Verify Element Not In Viewport
[WebUI] Verify Element Not Visible
[WebUI] Verify Element Present
[WebUI] Verify Element Text
[WebUI] Verify Element Visible
[WebUI] Verify Element In Viewport
[WebUI] Verify Image Present
[WebUI] Verify Links Accessible
[WebUI] Verify Option Not Present By Label
[WebUI] Verify Option Not Present By Value
[WebUI] Verify Option Not Selected By Index
[WebUI] Verify Option Not Selected By Label
[WebUI] Verify Option Not Selected By Value
[WebUI] Verify Option Present By Label
[WebUI] Verify Option Present By Value
[WebUI] Verify Option Selected By Index
[WebUI] Verify Option Selected By Label
[WebUI] Verify Option Selected By Value
[WebUI] Verify Options Present
[WebUI] Verify Text Not Present
[WebUI] Verify Text Present
[WebUI] Wait For Alert
[WebUI] Wait For Angular Load
[WebUI] Wait For Element Attribute Value
[WebUI] Wait For Element Clickable
[WebUI] Wait For Element Has Attribute
[WebUI] Wait For Element Not Clickable
[WebUI] Wait For Element Not Has Attribute
[WebUI] Wait For Element Not Present
[WebUI] Wait For Element Not Visible
[WebUI] Wait For Element Present
[WebUI] Wait For Element Visible
[WebUI] Wait For Image Present
[WebUI] Wait for jQuery Load
[WebUI] Wait For Page Load

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học