NỘI DUNG BÀI HỌC

Quản lý source code Katalon Studio trên Github/Gitlab

✳️ Các bước cài đặt để sử dụng được Git trên Windows:

 • Bước 1: cài đặt phần mềm Git SCM
 • Bước 2: cài đặt công cụ quản lý Git là Tortoisegit trên Windows (hoặc GitHub Desktop cho cả MacOS)
 • Bước 3: đăng ký tài khoản trên dịch vụ GitHub để lưu trữ source code
 • Bước 4: tạo repository trên GitHub và kết nối với máy tính Windows

Link tải Git SCM: https://git-scm.com/download/win

Link tải Tortoisegit: https://tortoisegit.org/download/

Link Github: https://github.com/

Link tải GitHub Desktop: https://desktop.github.com/

Link GitLab: https://gitlab.com/users/sign_up


An sẽ chỉ các bạn trên GitHub. Còn GitLab tương tự vậy luôn.

 

gitignore là gì?

gitignore là file có tên là .gitignore do Git quy định. Nhiệm vụ của nó là liệt kê những file mà mình không mong muốn cho vào git hoặc hiểu nôm na là Git sẽ bỏ qua những file đó đi không mang lên dịch vụ lưu trữ source code. gitignore hiện nay rất quan trọng trong team work, các bạn nên áp dụng ngay vào quy trình làm việc của team cụ thể là source code automation test dành cho Tester chúng ta.

Cách thức hoạt động của gitignore là gì?

Có thể hiểu đơn giản là git sẽ bỏ qua file hoặc một tập các file trong project của chúng ta khi commit và push lên repository. Ví dụ:

 • Các file mà IDE tự sinh ra trong quá trình build project -> Tránh tốn kém tài nguyên server lưu trữ project.
 • Các file cấu hình đường dẫn của máy cá nhân -> Gây ra việc không build được project khi checkout về ở các máy thành viên khác.
 • Các file cần phải giữ kín nếu như repository của bạn đang để public.

Git quản lý các file mà chúng ta muốn “ignore” bằng file .gitignore được đặt ở trong thư mục root project.

Khi add 1 file mới vào git, git sẽ kiểm tra danh sách những file sẽ bỏ qua trong file .gitignore và không add chúng vào git. Đó mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là files không có trong git cache nữa thì git nó mới bỏ qua, chứ files mà nằm trong git cache thì .gitignore sẽ vô tác dụng.

Các kiểu format để loại bỏ trong .gitignore hay dùng

 • Sử dụng dấu # để comment và có thể để cách dòng cho dễ đọc.
 • Format cho các file có tên cụ thể: jdk.exe, source.zip, record.mp4,...
 • Format dành cho laoij bỏ cả thư mục: example_folder/
  Khi ignore thư mục nên có dấu / ở sau tên thư mục để nhận biết đó là thư mục, nếu không nó có thể là coi là thư mục hoặc file hay symbolic link.
 • Dấu ! phía trước có ý nghĩa phủ định: !abc/example.exe nghĩa là không loại bỏ file cụ thể example.exe
 • Sử dụng dấu * để tìm các file có cùng định dạng. Ví dụ như bạn muốn ignore tất cả các file .xml trong project: *.xml
 • Trường hợp khác của * nếu bạn chỉ rõ đường dẫn ví dụ: config/*.xml thì nó chỉ có hiệu lực cho các file config/abc.xml mà không có hiệu lực cho các file config/sub/abc.xml.
 • Sử dụng dấu ** để có hiệu lực cho các thư mục không cần định rõ tên. Ví dụ: **/report nó sẽ có hiệu lực cho tất cả file hoặc thư mục có tên là report ở mọi nơi trong project.
 • Hay sử dụng kiểu folder/** để có hiệu lực cho tất cả các file bên trong thư mục.

Các phần cần loại bỏ trong source code Selenium Java

🔆 File .gitignore

bin/
.idea/
.allure/
allure-results/
ExportData/
ExtentReports/
logs/
target/
test-output/
reports/
*.png
*.jpg
*.mp4
*.avi
*.zip
*.iml

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học