[Selenium C#] [Bài 2] - Thực hành thao tác với Element

Selenium C# Bài 2 sẽ giới thiệu đến các bạn các cách lấy Element và thực hành thao tác với chúng trong Selenium C#.

Ví dụ 1: Nhấp vào liên kết bằng XPATH Locator:

Kịch bản thử nghiệm:

1. Điều hướng đến trang web Demo - https://demoqa.com/
2. Phóng to cửa sổ Chrome
3. Nhấp vào menu "Element"

Demo Page
 4. Nhấp vào menu "Text Box"
 Text box

Code mẫu:

using NUnit.Framework;
using OpenQA.Selenium;
using OpenQA.Selenium.Chrome;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using VTACourses.PageObjects;

namespace VTACourses
{
  class SeleniumDemo
  {
    IWebDriver driver;


    [SetUp]
    public void startBrowser()
    {
      driver = new ChromeDriver("D:\\TESTER\\Automation Testing\\Project"); //Thư mục cuối cùng chứa File Chromedriver.exe
      driver.Manage().Window.Maximize(); //Để bung fullscreen màn hình cái Chrome
    }


    [Test]
    public void DemoGetElement()
    {
      driver.Url = "https://demoqa.com/";
      Thread.Sleep(3000);

      IWebElement moduleElement = driver.FindElement(By.XPath("//*[name()='path' and contains(@d,'M16 132h41')]"));
      moduleElement.Click();
      Thread.Sleep(2000);
      IWebElement menuTextBox = driver.FindElement(By.XPath("//span[contains(text(),'Text Box')]"));
      menuTextBox.Click();
      Thread.Sleep(2000);
    }​


    [TearDown]
    public void closeBrowser()
    {
      driver.Close();
    }
  }
}

Ví dụ 2: Nhập dữ liệu vào TextBox và nhấp vào nút Submit bằng cách sử dụng bộ định vị ID:

Kịch bản thử nghiệm:

 1. Tại vị trí của Ví dụ 1 chúng ta tiếp tục
 2. Nhập dữ liệu vào các ô Input
 3. Bấm vào nút "Submit"
 4. Check thông tin bên dưới
- Name
- Email
- Current Address
- Permananet Address

Text Input

Code mẫu:

using NUnit.Framework;
using OpenQA.Selenium;
using OpenQA.Selenium.Chrome;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using VTACourses.PageObjects;

namespace VTACourses
{
  class SeleniumDemo
  {
    IWebDriver driver;


    [SetUp]
    public void startBrowser()
    {
      driver = new ChromeDriver("D:\\TESTER\\Automation Testing\\Project"); //Thư mục cuối cùng chứa File Chromedriver.exe
      driver.Manage().Window.Maximize(); //Để bung fullscreen màn hình cái Chrome
    }


    [Test]
    public void DemoGetElement()
    {
      driver.Url = "https://demoqa.com/";
      Thread.Sleep(5000);
      IWebElement moduleElement = driver.FindElement(By.XPath("//*[name()='path' and contains(@d,'M16 132h41')]"));
      moduleElement.Click();
      Thread.Sleep(2000);
      IWebElement menuTextBox = driver.FindElement(By.XPath("//span[contains(text(),'Text Box')]"));
      menuTextBox.Click();
      Thread.Sleep(2000);

      //SendKeys (Nhập liệu)
      IWebElement txtFullName = driver.FindElement(By.Id("userName"));
      IWebElement txtEmail = driver.FindElement(By.Id("userEmail"));
      IWebElement txtCurentAddress = driver.FindElement(By.Id("currentAddress"));
      IWebElement txtPermanentAddress = driver.FindElement(By.Id("permanentAddress"));
      //Click (Button)
      IWebElement btnSubmit = driver.FindElement(By.Id("submit"));

      txtFullName.SendKeys("VTA Courses");
      Thread.Sleep(1000);
      txtEmail.SendKeys("abc@email.com");
      Thread.Sleep(1000);
      txtCurentAddress.SendKeys("Đồng Tháp");
      Thread.Sleep(1000);
      txtPermanentAddress.SendKeys("Cần Thơ");
      Thread.Sleep(1000);
      btnSubmit.Click();
      Thread.Sleep(3000);
    }


    [TearDown]
    public void closeBrowser()
    {
      driver.Close();
    }
  }
}

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu