Handle Authentication with Selenium 4

Anh Tester chia sẻ cho các bạn cách xử lý Authentication trên website với Selenium 4

Anh Tester sử dụng code Selenium với Java. Các bạn dùng ngôn ngữ khác chỉnh lại cho phù hợp nhen.

Handle Authentication with Selenium 4 | Anh Tester

Selenium 4 thì cách xử lý Authentication chỉ cần copy từ docs của nó là xong. Có hàm sẵn hết. An viết lại truyền parameter cho dễ nhìn.

import com.google.common.util.concurrent.Uninterruptibles;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.devtools.DevTools;
import org.openqa.selenium.devtools.HasDevTools;
import org.openqa.selenium.devtools.v110.network.Network;
import org.openqa.selenium.devtools.v110.network.model.Headers;
import org.testng.annotations.Test;

import java.time.Duration;
import java.util.Base64;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Optional;

public class HandleAuthentication extends BaseTest {
  @Test
  public void handleAuthentication() {
    // Authentication username & password
    String url = "https://the-internet.herokuapp.com/basic_auth";
    String username = "admin";
    String password = "admin";

    // Get the devtools from the running driver and create a session
    DevTools devTools = ((HasDevTools) driver).getDevTools();
    devTools.createSession();

    // Enable the Network domain of devtools
    devTools.send(Network.enable(
        Optional.of(100000),
        Optional.of(100000),
        Optional.of(100000))
    );
    String auth = username + ":" + password;

    // Encoding the username and password using Base64 (java.util)
    String encodeToString = Base64.getEncoder().encodeToString(auth.getBytes());

    // Pass the network header -> Authorization : Basic <encoded String>
    Map<String, Object> headers = new HashMap<>();
    headers.put("Authorization", "Basic " + encodeToString);
    devTools.send(Network.setExtraHTTPHeaders(new Headers(headers)));

    // Load the application url
    driver.get(url);
    Uninterruptibles.sleepUninterruptibly(Duration.ofSeconds(3));

    String successFullyLoggedInText = driver.findElement(By.xpath("//p")).getText();
    System.out.println(successFullyLoggedInText);
  }
}


Handle Authentication with Selenium 4 | Anh Tester


Source code on GitHub:
https://github.com/anhtester/NewFeatureSelenium4/blob/main/src/test/java/HandleAuthentication.java

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu