Handle Warning Connection reset in Selenium

✅ Cách xử lý cảnh báo Connection reset trong Selenium

Chắc là nhiều bạn sẽ gặp cảnh báo này khi cập nhật lên Selenium 4 và dùng JDK 11 trở lên.

Handle Warning Connection reset in Selenium | Anh Tester

Hỳ cũng có nhiều bạn mới học tưởng nó là lỗi vì thấy đỏ đỏ 😄. Yeah chính xác thì nó chỉ là cảnh báo thôi (WARNING). Nên nay Anh Tester chỉ bạn cách fix nó luôn cho rồi khỏi phải bận tâm ahaha.

Ở đây An đề cập cách fix bằng Selenium trong Java nhen. Cụ thể thì An dùng Maven project. Còn các bạn dùng ngôn ngữ khác thì có thư viện tương tự.

Cách fix nhanh gọn lẹ là các bạn bổ sung thư viện Selenium HTTP JDK Client vào project của mình. Các bạn chọn phiên bản đúng với phiên bản của Selenium đang dùng nhen.

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-http-jdk-client -->
<dependency>
  <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
  <artifactId>selenium-http-jdk-client</artifactId>
  <version>4.8.1</version>
</dependency>​


Rồi các bạn chạy lại thử xem hết chưa.

Nếu mà chưa hết á thì thêm này dô cái nữa cho nó hết luôn nè 😝

System.setProperty("webdriver.http.factory", "jdk-http-client");


Các bạn đặt nó ở chổ trước khi khởi tạo driver nhe.

Ý nghĩa của nó là đặt thuộc tính vào hệ thống để chỉ ra rằng máy mình đang dùng Java 11+ cần sử dụng HTTP Client. Theo mặc định, nó sử dụng AsyncHttpClient.

Yeah chúc bạn fix thành công suôn sẻ nhé 👋


Source code on GitHub:
https://github.com/anhtester/NewFeatureSelenium4/blob/main/pom.xml
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu