NHỮNG TRƯỜNG HỢP TEST CƠ BẢN CỦA KIỂM THỬ WEBSITE1. Check layout tổng quan

Kiểm tra layout
 1. Kiểm tra kích thước, màu sắc, hình ảnh, icon…
 2. Kiểm tra màu chữ, font chữ của link khi mouse hover, click..
 3. Kiểm tra việc phân chia các phần: header, footer, body
 4. Trường hợp có ảnh hiển thị trên size thì ảnh phải được resize theo cả 2 chiều
 5. Kiểm tra font chữ mặc định của hệ thống

Kiểm tra giá trị default
 1. Kiểm tra sự hiển thị của textbox, textarea… có dòng chữ mờ ở bên trong không. Khi user click vào hoặc nhập text thì dòng chữ mờ có mất đi không. Text được nhập vào màu chữ phải rõ chứ không mờ như chữ default.
 2. Kiểm tra việc hiển thị mặc định của các trường combobox, listbox (Thường hiển thị giá trị có sẵn trong combobox).
 3. Kiểm tra các giá trị checked default checkbox, radio button.
 4. Kiểm tra sự hiển thị mặc định của table khi không có bản ghi nào.
 5. Phải có kí tự * ở các trường bắt buộc. Khi thông báo lỗi ở trường nào thì phải focus ở trường đấy.
 6. Khi chuyển tab, các trường bị disable thì không được focus vào.
 7. Kiểm tra mặc định của các button khi được disable phải để ở dạng xám mờ, khi mouse hover thì không có dấu hiệu chứa thẻ.


2. Các chức năng của đối tượng

Link
 1. Link từ trang này đến trang khác phải hoạt động
 2. Link từ trang này đến trang khác phải đúng trang

Textbox
 1. Kiểm tra các giá trị biên của textbox
 2. Kiểm tra các giá trị hợp lệ
 3. Kiểm tra khi nhập các kí tự HTML, Javasript (vd: <html>abc</html> hoặc <script> alert ('Hello') </script>).
 4. Kiểm tra khi nhập các kí tự đặc biệt (kí tự @, ~,!,...)
 5. Kiểm tra khi nhập giá trị SPACE đầu, cuối/ hoặc để trống
 6. Kiểm tra khi thực hiện CTRL+V; CTRL+C; CTRL+X
 7. Kiểm tra khi ấn nút TAB thì con trỏ có di chuyển giữa các textbox theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới (đối với nhiều textbox)
 8. Kiểm tra khi ấn SHIFT+TAB thì con trỏ có di chuyển giữa các textbox theo thứ tự ngược lại, từ phải sang trái, từ dưới lên trên(đối với nhiều textbox) 9.Các textbox Readonly: Tất cả các trường và điều khiển đều không có hiệu lực trong chế độ Read_only không?
 9. Text area: Kiểm tra các giá trị biên của field

Selection box
 1. Kiểm tra chức năng Sort của các cột trong phần danh sách
 2. Kiểm tra các nội dung trong selection box đúng và đủ

Combobox
 1. Các đối tượng trong combobox được sắp xếp theo thứ tự alphabet.
 2. Cho phép sử dụng phím lên, xuống và phím enter để lựa chọn các đối tượng.
 3. Cho phép nhập tìm kiếm theo chữ cái đầu tiền của danh sách các đối tượng
 4. Khi nội dung trong nó dài => thêm scroll

List box
 1. Dùng chuột để chọn 1 đối tượng trong danh sách
 2. Cho phép nhập tìm kiếm theo chữ cái đầu tiền của danh sách các đối tượng
 3. Danh sách các đối tượng được sắp xếp theo bảng chữ cái
 4. Hiển thị scroll bar ngang và dọc để có thể xem hết được nội dung

Checkbox
 1. Kiểm tra nếu Click 1 lần và 2 lần hộp checkbox
 2. Kiểm tra có thể không chọn checkbox hoặc chọn một giá trị
 3. Kiểm tra chọn nhiều hộp checkbox

Button
Kiểm tra xử lý khi click vào button này (vd: chuyển đến trang khác, thêm, cập nhật, xoá...)

Trường DateTime
 1. Kiểm tra ngày giờ của chức năng lấy theo ngày giờ server hệ thống hay client
 2. Kiểm tra Date Picker có sử dụng được không. Click chọn có chọn được không.
 3. Kiểm tra tính ràng buộc các trường kiểu Date (ngày bắt đầu <= ngày kết thúc)
 4. Trường hợp được nhập datetime thì kiểm tra giá trị ngày thứ 31 của tháng 4, 6, 9, 11 có 30 ngày.
 5. Trường hợp được nhập datetime thì kiểm tra giá trị ngày 29 của tháng 2 có 28 ngày - năm không nhuận.
 6. Trường hợp được nhập datetime thì kiểm tra giá trị ngày 29 của tháng 2 có 29 ngày - năm nhuận.

Edit text kiểu số
 1. Kiểm tra nhập phép chia cho 0
 2. Kiểm tra nhập giá trị biên và ngoài biên
 3. Kiểm tra nhập giá trị <=0 đối với các trường yêu cầu số nguyên dương
 4. Kiểm tra nhập số thập phân đối với các trường yêu cầu nhập số nguyên
 5. Kiểm tra nhập dấu currency khác với định dạng ("." hoặc ",")
 6. Kiểm tra khi thay đổi dấu currency trong Regional Setting

Edit text kiểu Link
 1. Kiểm tra khi đang ở trang cuối cùng thì link chuyển đến last page bị disable
 2. Kiểm tra khi đang ở trang đầu tiên thì link chuyển đến first page bị disable
 3. Kiểm tra khả năng lưu giữ điều kiện tìm kiếm khi phân trang
 4. Kiểm tra chức năng của các liên kết này khi click vào (vd: xem trang được chuyển đến có chính xác ko)

Table
 1. Kiểm tra hiển thị table khi không có bản ghi hoặc khi đã có bản ghi rồi
 2. Kiểm tra chức năng sort của table

Scroll bar
Kiểm tra hướng của scroll bar (ngang, dọc)

Pop-up message,  dialog,  alert
 1. Kiểm tra pop-up msg được hiển thị ở phía client hay server.
 2. Kiểm tra thứ tự thông báo lỗi của các hộp thoại trên trang khi không kết nối được tới DB phải có thông báo cụ thể chứ không được hiển thị ra trang lỗi của trình duyệt. Phải có thông báo lỗi khi xảy ra lỗi nhập liệu trên màn hình.


3. Các xử lý khác

Zoom in
 1. Khi nhấn vào biểu tượng Zoom in . Giao diện hiển thị nhỏ lại tùy theo độ zoom mà không bị lệch giữa các phần.
 2. Khi nhấn Ctrl+ Chuột theo chiều hướng vào trong. Giao diện hiển thị nhỏ lại tùy theo độ zoom và không bị lệch giữa các phần.

Zoom out
 1. Khi nhấn vào biểu tượng Zoom out. Giao diện hiển thị to lên tùy theo độ zoom mà không bị lệch giữa các phần.
 2. Khi nhấn Ctrl+ Chuột theo chiều hướng ra ngoài. Giao diện hiển thị to ra tùy theo độ zoom và không bị lệch giữa các phần.

Độ phân giải màn hình
Thay đổi độ phân giải màn hình. Giao diện hiển thị không bị lệch, màu sắc, dữ liệu... được giữ nguyên vẹn.

Brower- version
Ví dụ như IE, Firefox, Chrome, Opera mini .. Và các vesion tương ứng của chúng.

Session
Kiểm tra session: Sau khi thực hiện xong 1 action phải xóa session nếu không sẽ dẫn tới dữ liệu cũ vẫn được thực hiện nhiều lần khi ấn F5 trên trình duyệt.

Cookie
Kiểm tra việc xử lý của cookie

Check mạng
Hiển thị thông báo đến user khi mất mạng (dưới dạng alert, dialog,..)

Phân trang
 1. Kiểm tra khi đang ở trang cuối cùng thì link chuyển đến last page bị disable
 2. Kiểm tra khi đang ở trang đầu tiên thì link chuyển đến first page bị disable
 3. Kiểm tra sự kiện next , previous trang khi có nhiều trang. Di chuyển đến trang tiếp theo trang trước trang đó
 4. Kiểm tra khi nhấn vào một trang bất kì. Di chuyển đến trang tương ứng

Search
 1. Search theo toán tử or hoặc not (search thông tin với riêng từng giá trị hoặc phủ định của giá trị trong đó)
 2. Search theo toán tử and (tạo ra các bộ tương ứng để thực hiện search)
 3. Phân biệt chữ hoa chữ thường, tiếng việt, tiếng anh, .. Khi thực hiện test
 4. Khả năng lưu giữ điều kiện tìm kiếm khi thực hiện phân trang


=> MỘT SỐ BUG THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH TEST WEB APPLICATION


=> NHỮNG TRƯỜNG HỢP TEST CƠ BẢN CỦA KIỂM THỬ MOBILE

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu